Nyckeltal för Österbergs Åkeri AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 463 30 954 22 574 20 868
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 073 1 182 348 143
Total omsättning 34 536 32 136 22 922 21 011
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 737 4 726 2 232 2 633
Övriga externa kostnader 13 732 12 509 9 119 7 213
Personalkostnader 11 211 10 613 9 997 8 289
Avskrivningar 3 684 2 770 2 403 2 547
Summa rörelsekostnader -32 364 -30 618 -23 751 -20 682
Rörelseresultat 2 172 1 517 -883 329
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 83 60 16 269
Skatt 43 1 11 75
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 983 1 060 -1 110 69
Årets resultat 40 59 5 194
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 192 457 226 260
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 983 1 060 -1 110 69
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -900 -1 000 1 126 200
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 21 463 15 330 0 0
Inventarier 228 23 7 619 11 271
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 691 15 353 7 619 11 271
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 322 3 856 3 912 3 768
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 378 354 324 324
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 700 4 210 4 236 4 092
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 26 392 19 563 11 856 15 363

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 500 1 200 941 647
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 426 3 472 2 830 2 185
Summa kortfristiga fordringar 4 926 4 672 3 771 2 832
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 809 252 0 73
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 5 735 4 924 3 771 2 905
Summa tillgångar 32 127 24 487 15 626 18 268

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 838 779 774 580
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 40 59 5 194
Summa fritt eget kapital 878 838 779 774
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 978 938 879 874
Summa obeskattade reserver 3 903 3 003 2 003 3 129
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 710 891 16 213
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 15 328 9 644 4 044 6 152
Summa långfristiga skulder 16 038 10 535 4 060 6 365
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 316 274 330 197
Leverantörsskulder 697 788 522 636
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 119 483 106 32
Övriga kortfristiga skulder 10 076 8 466 7 726 7 035
Summa kortfristiga skulder 11 208 10 011 8 684 7 900
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 32 127 24 487 15 626 18 268

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 22 21 20 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 2 200 1 500 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 21 417 15 260 7 484 11 163
Summa säkerheter 23 617 16 760 8 984 12 663
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 500 1 500 1 500 1 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 133 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 51,17 % 49,19 % 43,42 % 36,77 %
Soliditet (%) 12,00 % 12,87 % 15,07 % 17,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,50 % 33,64 % -47,13 % 2,17 %
Riskbuffert (%) 2,55 % 4,05 % -7,36 % 0,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,62 % 1,95 % -5,92 % -0,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Österbergs Åkeri AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord