Nyckeltal för Agoraion Städservice AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 849 1 892 1 877 2 015
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 77 283 119 61
Total omsättning 1 926 2 175 1 996 2 076
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 112 115 134 137
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 352 419 422 405
Personalkostnader 1 411 1 656 1 468 1 538
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 875 -2 190 -2 024 -2 080
Rörelseresultat 51 -16 -28 -4
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 51 -16 -28 -4
Skatt 11 0 0 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 51 -16 -28 -4
Årets resultat 41 -16 -28 -7
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 51 -16 -28 -4
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 11 32 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 32 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 11 32 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 124 111 103 155
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 77 73 100 112
Summa kortfristiga fordringar 201 184 203 267
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 205 120 176 124
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 405 304 379 391
Summa tillgångar 416 336 379 391

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 13 13 13
Summa bundet eget kapital 100 113 113 113
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -18 -46 -3 4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 15 0 0
Årets resultat 41 -16 -28 -7
Summa fritt eget kapital 23 -47 -31 -3
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 123 66 82 110
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 16 19 21
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 284 253 278 259
Summa kortfristiga skulder 294 269 297 280
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 416 336 379 391

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 5 6 5 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 15 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 15 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 138,10 % 113,01 % 127,61 % 139,64 %
Soliditet (%) 29,57 % 19,64 % 21,64 % 28,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,46 % -24,24 % -34,15 % -3,64 %
Riskbuffert (%) 12,26 % -4,76 % -7,39 % -1,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,76 % -0,85 % -1,49 % -0,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!