Nyckeltal för Ahl Redovisning AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 194 4 033 4 439 4 031
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 179 379 168 168
Total omsättning 4 373 4 412 4 607 4 199
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 591 1 846 1 600 1 251
Personalkostnader 1 973 2 361 2 640 2 416
Avskrivningar 47 27 27 31
Summa rörelsekostnader -3 611 -4 234 -4 267 -3 698
Rörelseresultat 763 178 341 502
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 1 015 534 311 301
Skatt 156 98 185 181
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 015 534 311 301
Årets resultat 859 736 676 470
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 264 377 0 -172
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 13 21 30 28
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 015 534 311 301
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 300 550 350
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 667 686 705 724
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 93 13 20 28
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 760 699 725 752
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 264 377 0 -172
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 921 2 245 2 245 2 287
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 2 681 2 943 2 970 3 039

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 125 152 204 389
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 510 0 0 100
Övriga kortfristiga fordringar 1 037 798 572 659
Summa kortfristiga fordringar 1 672 950 776 1 148
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 380 251 721 54
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 2 053 1 201 1 498 1 202
Summa tillgångar 4 734 4 144 4 468 4 240

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 2 332 1 797 1 320 1 051
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 859 736 676 470
Summa fritt eget kapital 3 191 2 533 1 996 1 521
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 3 311 2 653 2 116 1 641
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 540 721 920 1 120
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 312 349 752 896
Summa långfristiga skulder 852 1 070 1 672 2 016
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 33 46 29 108
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 100 0 100 0
Övriga kortfristiga skulder 438 376 550 476
Summa kortfristiga skulder 571 422 679 584
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 4 734 4 144 4 468 4 240

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 4 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 2 650 2 650 2 650 2 650
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 850 2 850 2 850 2 850
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 200 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 200 200 200
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 359,37 % 284,60 % 220,47 % 205,82 %
Soliditet (%) 69,94 % 64,02 % 47,36 % 38,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,66 % 20,13 % 14,70 % 18,34 %
Riskbuffert (%) 20,80 % 11,99 % 6,36 % 6,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 23,89 % 12,72 % 6,33 % 6,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!