Nyckeltal för ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 232 721 156 766 94 276 91 495
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 668 368 334 353
Total omsättning 233 389 157 134 94 610 91 848
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 161 128 107 098 57 743 60 278
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 888 9 387 8 999 15 551
Personalkostnader 5 940 5 649 5 263 5 308
Avskrivningar 387 353 435 452
Summa rörelsekostnader -180 343 -122 487 -72 440 -81 589
Rörelseresultat 53 045 34 649 22 170 10 258
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 53 376 40 750 22 216 9 351
Skatt 11 051 8 486 4 591 2 025
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 53 376 34 500 22 216 10 251
Årets resultat 42 325 32 264 17 624 7 327
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 513 3 55 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 182 151 10 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 53 376 34 500 22 216 10 251
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 6 250 0 -900
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 1 810 1 504 1 721 1 939
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 497 159 430 808
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 307 1 663 2 151 2 747
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 2 307 1 663 2 151 2 747

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 548 5 876 4 902 5 958
Summa varulager 5 548 5 876 4 902 5 958
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 79 173 20 645 24 478 3 602
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 216 2 666 18 216 0
Övriga kortfristiga fordringar 11 192 5 163 469 6 850
Summa kortfristiga fordringar 98 581 28 474 43 163 10 452
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 727 23 597 1 183 19 994
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 111 855 57 947 49 249 36 404
Summa tillgångar 114 162 59 610 51 400 39 151

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 250 250 250 250
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 300 300 300 300
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 6 310 4 046 4 922 14 595
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 42 325 32 264 17 624 7 327
Summa fritt eget kapital 48 635 36 310 22 546 21 922
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 48 935 36 610 22 846 22 222
Summa obeskattade reserver 1 700 1 700 7 950 7 950
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 5 30 49 44
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 28 145
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 28 145
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 21 365 0 486 132
Leverantörsskulder 19 155 12 850 12 566 1 127
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 4 584
Övriga kortfristiga skulder 23 002 8 420 7 475 2 948
Summa kortfristiga skulder 63 522 21 270 20 527 8 791
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 114 162 59 610 51 400 39 151

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 7 7 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 274 4 012 3 655 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 530 1 506 1 421 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 17 000 17 000 17 000 17 000
Fastighetsinteckningar 4 650 4 650 4 650 4 650
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 21 650 21 650 21 650 21 650
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 8 000 8 000 5 000 5 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 417 0
Utdelning 43 000 30 000 17 000 17 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 167,36 % 244,81 % 216,04 % 346,33 %
Soliditet (%) 43,96 % 63,52 % 55,85 % 71,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 106,35 % 91,12 % 77,39 % 36,50 %
Riskbuffert (%) 46,63 % 57,43 % 43,20 % 26,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,86 % 21,91 % 23,55 % 11,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 611 573 522 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag

Information 2009-12 2008-12 2007-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2009-12 2008-12 2007-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 50 357 67 559 67 289
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 11 129 2 999
Total omsättning 50 368 67 688 70 288
Rörelsens kostnader 2009-12 2008-12 2007-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 30 397 43 282 42 202
Övriga externa kostnader 4 641 4 480 4 776
Personalkostnader 3 417 1 996 6 747
Avskrivningar 312 418 583
Summa rörelsekostnader -38 767 -50 176 -54 308
Rörelseresultat 11 601 17 512 15 979
Resultat 2009-12 2008-12 2007-12
Resultat före skatt 14 460 15 355 15 761
Skatt 2 979 5 435 4 304
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 460 15 355 15 761
Årets resultat 11 481 9 920 11 457
Jämförelsestörande poster 2009-12 2008-12 2007-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2009-12 2008-12 2007-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 541 1 541 1 417
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 208 196 698
Övriga finansiella kostnader 0 3 501 936
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2009-12 2008-12 2007-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 460 15 355 15 761
Bokslutsdispositioner 2009-12 2008-12 2007-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2009-12 2008-12 2007-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2009-12 2008-12 2007-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2009-12 2008-12 2007-12
Byggnader och mark 4 424 4 662 4 900
Maskiner 0 0 0
Inventarier 400 419 589
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 824 5 081 5 489
Finansiella anläggningstillgångar 2009-12 2008-12 2007-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 31 123 29 944 28 016
Summa finansiella anläggningstillgångar 31 123 29 994 28 066
2009-12 2008-12 2007-12
Summa anläggningstillgångar 35 947 35 075 33 555

Omsättningstillgångar

Varulager 2009-12 2008-12 2007-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 1 502 1 698 3 553
Summa varulager 1 502 1 698 3 553
Kortfristiga fordringar 2009-12 2008-12 2007-12
Kundfordringar 7 829 5 016 15 227
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 529 4 100 2 906
Summa kortfristiga fordringar 12 358 9 116 18 133
Kassa och bank 2009-12 2008-12 2007-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 840 5 212 1 768
2009-12 2008-12 2007-12
Summa omsättningstillgångar 15 700 16 026 23 454
Summa tillgångar 51 647 51 101 57 009

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2009-12 2008-12 2007-12
Aktiekapital 250 250 250
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 303 297 297
Summa bundet eget kapital 553 547 547
Fritt eget kapital 2009-12 2008-12 2007-12
Balanserat resultat 29 438 33 111 32 857
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 11 481 9 920 11 457
Summa fritt eget kapital 40 919 43 031 44 314
2009-12 2008-12 2007-12
Summa eget kapital 41 472 43 578 44 861
Summa obeskattade reserver 0 0 96
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 77 96 0
Långfristiga skulder 2009-12 2008-12 2007-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2009-12 2008-12 2007-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 756 1 204 2 805
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 342 6 223 9 246
Summa kortfristiga skulder 10 098 7 427 12 051
2009-12 2008-12 2007-12
Summa eget kapital och skulder 51 647 51 101 57 009

Noter

2009-12 2008-12 2007-12
Antal anställda 6 5 5
Löner till styrelse & VD 850 835 3 839
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 379 889 732
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 925 768 2 170
2009-12 2008-12 2007-12
Företagsinteckningar 12 500 12 500 12 500
Fastighetsinteckningar 3 500 3 500 3 500
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 16 000 16 000 16 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 515 513 509
Summa ansvarsförbindelser 515 513 509
Beviljad checkräkningskredit 5 000 5 000 5 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2009-12 2008-12 2007-12
Kassalikviditet (%) 140,60 % 192,92 % 165,14 %
Soliditet (%) 80,30 % 85,28 % 78,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 34,87 % 35,24 % 35,08 %
Riskbuffert (%) 26,34 % -12,49 % 16,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 28,30 % 17,26 % 20,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 372 345 914
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord