Nyckeltal för Bilbolaget Fastigheter Gävle AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 502 3 503 3 503 3 503
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 502 3 503 3 503 3 503
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 285 475 475 476
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 624 624 624 624
Summa rörelsekostnader -909 -1 099 -1 099 -1 100
Rörelseresultat 2 593 2 404 2 404 2 403
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 851 2 026 2 328 1 983
Skatt 494 398 77 431
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 890 1 800 1 748 1 940
Årets resultat 1 357 1 128 251 1 552
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 703 604 656 463
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 890 1 800 1 748 1 940
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -500 -2 000 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -39 226 580 43
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 11 732 12 356 12 981 13 605
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 732 12 356 12 981 13 605
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 11 732 12 356 12 981 13 605

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 36 072 31 693 33 313 34 194
Övriga kortfristiga fordringar 90 73 292 431
Summa kortfristiga fordringar 36 162 31 766 33 605 34 625
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 36 162 31 766 33 605 34 625
Summa tillgångar 47 894 44 122 46 586 48 230

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 15 609 14 480 14 229 12 678
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 357 1 128 251 1 552
Summa fritt eget kapital 16 966 15 608 14 480 14 230
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 17 326 15 968 14 840 14 590
Summa obeskattade reserver 2 000 1 961 2 187 2 767
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 247 180 109 36
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 13 357 5 750 23 476 24 845
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 13 357 5 750 23 476 24 845
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 8 179 19 179 5 055 5 055
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 879 193 0 0
Övriga kortfristiga skulder 906 891 919 937
Summa kortfristiga skulder 14 964 20 263 5 974 5 992
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 47 894 44 122 46 586 48 230

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 34 000 34 000 0
Fastighetsinteckningar 34 000 0 0 34 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 34 000 34 000 34 000 34 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 241,66 % 156,77 % 562,52 % 577,85 %
Soliditet (%) 39,25 % 39,47 % 35,31 % 34,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,05 % 10,34 % 10,62 % 11,67 %
Riskbuffert (%) 2,98 % 3,17 % 2,98 % 3,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 33,89 % 34,14 % 31,17 % 42,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!