Nyckeltal för Bilfastighet i Mora AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 341 558 578 780
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 93 41 0
Total omsättning 1 341 651 619 780
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 95 41 41 41
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 529 596 569 563
Summa rörelsekostnader -624 -637 -610 -604
Rörelseresultat 717 14 9 176
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 602 96 96 134
Skatt 127 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 602 -16 -29 134
Årets resultat 475 96 96 102
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 31 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 146 0 0 0
Externa räntekostnader 0 30 38 42
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 602 -16 -29 134
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 -32
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 112 125 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 11 407 11 936 10 733 11 302
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 100 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 407 11 936 10 833 11 302
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 11 407 11 936 10 833 11 302

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 148 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 62 51 75 129
Summa kortfristiga fordringar 1 210 51 75 129
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 210 51 75 129
Summa tillgångar 12 617 11 987 10 908 11 431

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 800 1 800 1 800 1 800
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 360 360 360 360
Summa bundet eget kapital 2 160 2 160 2 160 2 160
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 96 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 475 96 96 102
Summa fritt eget kapital 571 96 96 102
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 731 2 256 2 256 2 262
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 26 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 9 176 0 1 046 1 294
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 9 176 0 1 046 1 294
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 9 684 7 590 7 875
Övriga kortfristiga skulder 684 47 16 0
Summa kortfristiga skulder 684 9 731 7 606 7 875
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 12 617 11 987 10 908 11 431

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 3 100 3 100 3 100
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 3 100 3 100 3 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 176,90 % 0,52 % 0,99 % 1,64 %
Soliditet (%) 21,65 % 18,82 % 20,68 % 19,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,04 % -0,71 % -1,29 % 5,92 %
Riskbuffert (%) 4,45 % -0,19 % -0,36 % 1,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 34,00 % -8,24 % -11,59 % 11,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!