Koncernredovisning för Bilia AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 35 345 000 35 509 000 30 168 000 29 508 000
Övriga rörelseintäkter 415 000 39 000 19 000 24 000
Total omsättning 35 760 000 35 548 000 30 187 000 29 532 000
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 43 000 64 000 148 000 19 000
Kostnad sålda varor 29 287 000 29 499 000 25 168 000 24 588 000
Rörelseresultat 2 102 000 1 925 000 1 364 000 1 125 000
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 002 000 1 830 000 1 260 000 1 014 000
Skatt 380 000 373 000 276 000 207 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 002 000 1 830 000 1 260 000 1 014 000
Årets resultat 1 622 000 1 457 000 984 000 807 000
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 89 000 55 000 46 000 41 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 000 0 3 000 3 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 175 000 0 148 000 156 000
Övriga finansiella kostnader 18 000 155 000 5 000 8 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 002 000 1 830 000 1 260 000 1 014 000
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 557 000 636 000
Goodwill 1 520 000 1 175 000 812 000 847 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 157 000 4 689 000 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 677 000 5 864 000 1 369 000 1 483 000
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 1 135 000 1 010 000 900 000 779 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 596 000 610 000 3 264 000 3 648 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 53 000 26 000 48 000 42 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 6 245 000 2 851 000 2 649 000 2 682 000
Summa materiella anläggningstillgångar 8 029 000 4 497 000 6 861 000 7 151 000
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 89 000 55 000 46 000 41 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 282 000 180 000 141 000 119 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 872 000 704 000 609 000 552 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 11 578 000 11 065 000 8 839 000 9 186 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 247 000 3 781 000 3 743 000 4 571 000
Summa varulager 5 247 000 3 781 000 3 743 000 4 571 000
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 777 000 1 077 000 1 233 000 1 402 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 943 000 523 000 538 000 686 000
Summa kortfristiga fordringar 2 720 000 1 600 000 1 771 000 2 088 000
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 456 000 754 000 2 063 000 236 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 423 000 6 135 000 7 577 000 6 895 000
Summa tillgångar 20 001 000 17 200 000 16 416 000 16 081 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 257 000 257 000 257 000 257 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 257 000 257 000 257 000 257 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 008 000 2 703 000 2 727 000 2 122 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 622 000 1 457 000 984 000 807 000
Summa fritt eget kapital 4 630 000 4 160 000 3 711 000 2 929 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 887 000 4 417 000 3 968 000 3 186 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 181 000 287 000 330 000 222 000
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 498 000 1 296 000 1 292 000 1 289 000
Skulder till kreditinstitut, långa 28 000 15 000 20 000 24 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 639 000 5 552 000 4 275 000 4 430 000
Summa långfristiga skulder 6 165 000 6 863 000 5 587 000 5 743 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 328 000 253 000 538 000 900 000
Leverantörsskulder 2 511 000 1 435 000 2 224 000 2 298 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 929 000 3 945 000 3 769 000 3 732 000
Summa kortfristiga skulder 8 768 000 5 633 000 6 531 000 6 930 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 20 001 000 17 200 000 16 416 000 16 081 000

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4195 4385 4097 4298
Löner till styrelse & VD 40 000 40 000 30 000 21 000
Varav tantiem till styrelse & VD 9 000 9 000 8 000 5 000
Löner till övriga anställda 2 634 000 2 608 000 2 246 000 2 353 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 939 000 960 000 811 000 821 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 589 000 587 000 587 000 595 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 440 000 574 000 720 000 790 000
Summa säkerheter 2 029 000 1 161 000 1 307 000 1 385 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 4 935 000 6 201 000 6 182 000 6 364 000
Summa ansvarsförbindelser 4 935 000 6 201 000 6 182 000 6 364 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 36,22 % 41,79 % 58,70 % 33,54 %
Soliditet (%) 24,43 % 25,68 % 24,17 % 19,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,97 % 41,43 % 31,75 % 31,83 %
Riskbuffert (%) 9,68 % 10,30 % 7,34 % 6,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,12 % 4,72 % 3,67 % 2,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 637 604 556 552
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 687 000 655 000 545 000 530 000
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 687 000 655 000 545 000 530 000
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -101 000 -113 000 -76 000 -84 000
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 47 000 -305 000 -224 000 -82 000
Skatt 207 000 156 000 161 000 131 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 247 000 -102 000 -71 000 54 000
Årets resultat 1 088 000 762 000 626 000 646 000
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 357 000 4 000 -1 000 117 000
Ränteintäkter från koncernföretag 54 000 0 52 000 54 000
Externa ränteintäkter 0 38 000 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 46 000 31 000 41 000 36 000
Övriga finansiella kostnader 17 000 0 5 000 7 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 247 000 -102 000 -71 000 54 000
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 1 248 000 1 223 000 1 011 000 859 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -200 000 -203 000 -153 000 -136 000
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 142 000 187 000 175 000 163 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 9 000 11 000 4 000 5 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 42 000 9 000 39 000 36 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 193 000 207 000 218 000 204 000
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 357 000 4 000 -1 000 117 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 69 000 85 000 62 000 59 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 205 000 2 509 000 1 590 000 1 387 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 398 000 2 716 000 1 808 000 1 591 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 3 000 1 000 3 000 1 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 145 000 1 480 000 1 429 000 2 130 000
Övriga kortfristiga fordringar 186 000 156 000 120 000 195 000
Summa kortfristiga fordringar 2 334 000 1 637 000 1 552 000 2 326 000
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 65 000 559 000 1 833 000 55 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 399 000 2 196 000 3 385 000 2 381 000
Summa tillgångar 5 797 000 4 912 000 5 193 000 3 972 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 257 000 257 000 257 000 257 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 47 000 47 000 47 000 47 000
Summa bundet eget kapital 304 000 304 000 304 000 304 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 21 000 516 000 945 000 418 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 088 000 762 000 626 000 646 000
Summa fritt eget kapital 1 109 000 1 278 000 1 571 000 1 064 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 413 000 1 582 000 1 875 000 1 368 000
Summa obeskattade reserver 1 418 000 1 218 000 1 016 000 863 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 10 000 14 000 15 000 14 000
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 498 000 1 296 000 1 292 000 1 289 000
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 156 000 165 000 5 000 5 000
Summa långfristiga skulder 654 000 1 461 000 1 297 000 1 294 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 115 000 16 000 84 000 88 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 240 000 376 000 555 000 70 000
Övriga kortfristiga skulder 1 947 000 245 000 351 000 275 000
Summa kortfristiga skulder 2 302 000 637 000 990 000 433 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 797 000 4 912 000 5 193 000 3 972 000

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 253 237 183 188
Löner till styrelse & VD 33 000 29 000 22 000 17 000
Varav tantiem till styrelse & VD 8 000 6 000 6 000 4 000
Löner till övriga anställda 145 000 133 000 109 000 101 000
Varav resultatlön till övriga anställda 5 000 6 000 4 000 5 000
Sociala kostnader 77 000 116 000 67 000 72 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 701 000 745 000 663 000 668 000
Summa säkerheter 701 000 745 000 663 000 668 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 150 000 756 000 1 447 000 1 409 000
Summa ansvarsförbindelser 1 150 000 756 000 1 447 000 1 409 000
Beviljad checkräkningskredit 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 593 000 526 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 104,21 % 344,74 % 341,92 % 549,88 %
Soliditet (%) 42,40 % 50,48 % 50,53 % 50,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,05 % -4,11 % -2,71 % 2,69 %
Riskbuffert (%) 3,46 % -2,73 % -2,28 % 0,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 26,78 % -20,31 % -21,47 % 2,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 704 684 716 628
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!