Nyckeltal för Bilmetro Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 623 291 3 893 880 3 869 610 4 147 540
Övriga rörelseintäkter 60 812 6 158 37 8
Total omsättning 684 103 3 900 038 3 869 647 4 147 548
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 109 029 101 94 192
Kostnad sålda varor 553 899 3 315 830 3 349 610 3 640 700
Rörelseresultat -26 326 61 510 91 703 85 133
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 152 667 72 941 77 900 97 954
Skatt 28 181 17 405 16 908 21 129
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -21 067 106 510 141 249 128 224
Årets resultat 124 486 51 176 54 452 73 088
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 609 88 430 93 154 78 112
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 350 43 430 43 608 35 021
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -21 067 106 510 141 249 128 224
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -4 360 -6 540 -3 736
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 173 734 -33 569 -63 349 -30 270
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 454 454 454
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 626 168 587 429 402 874
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 309 528
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 626 622 588 192 403 856
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 14 384 21 133
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 1 401 290 1 682 210 1 383 810
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 1 401 400 1 696 590 1 404 940
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 2 028 020 2 284 790 1 808 800

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 265 531 314 561 381 548
Summa varulager 0 265 531 314 561 381 548
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 157 046 206 084 211 616
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 812 345 419 455 385 939 386 997
Övriga kortfristiga fordringar 6 762 095 633 334 747 401
Summa kortfristiga fordringar 812 351 1 338 600 1 225 360 1 346 010
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 479 232 796 8 4 070
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 824 830 1 836 920 1 539 930 1 731 630
Summa tillgångar 824 830 3 864 940 3 824 710 3 540 430

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 600 600 600 600
Summa bundet eget kapital 3 600 3 600 3 600 3 600
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 500 789 449 612 395 160 322 072
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 124 486 51 176 54 452 73 088
Summa fritt eget kapital 625 275 500 788 449 612 395 160
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 628 875 504 388 453 212 398 760
Summa obeskattade reserver 186 612 360 347 326 778 263 429
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 41 575 44 292 47 500
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 1 761 540 1 881 750 1 583 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 1 761 540 1 881 750 1 583 400
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 726 755 535 189 587 764
Leverantörsskulder 0 182 429 233 189 255 394
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 96 026 116 486
Övriga kortfristiga skulder 9 343 287 909 254 275 287 700
Summa kortfristiga skulder 9 343 1 197 090 1 118 680 1 247 340
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 824 830 3 864 940 3 824 710 3 540 430

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 185 614 654 669
Löner till styrelse & VD 0 3 255 2 857 1 414
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 40 726 276 130 272 641 279 637
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 32 901 118 211 114 868 120 031
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 329 000 329 000 299 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 2 564 940 2 091 780 1 771 800
Summa säkerheter 0 2 893 940 2 420 780 2 070 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 785 2 029 2 546
Summa ansvarsförbindelser 0 785 2 029 2 546
Beviljad checkräkningskredit 0 0 160 000 130 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 34 709 93 633
Utdelning 625 000 0 0 15 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 8 828,32 % 131,27 % 109,54 % 108,24 %
Soliditet (%) 92,92 % 19,92 % 18,15 % 16,75 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,75 % 13,83 % 20,35 % 21,63 %
Riskbuffert (%) -3,11 % 2,46 % 3,42 % 3,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,44 % 1,62 % 2,52 % 2,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 220 455 421 420
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!