Nyckeltal för Bilmetro i Dalarna AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 430 7 236 8 285 9 100
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 206 592 0
Total omsättning 10 430 8 442 8 877 9 100
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 435 387 353 353
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 7 252 8 065 8 206 8 185
Summa rörelsekostnader -7 687 -8 452 -8 559 -8 538
Rörelseresultat 2 742 -10 316 562
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 756 -786 -582 -353
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 756 -786 -582 -353
Årets resultat 756 339 338 53
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 981 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 776 899 915
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 756 -786 -582 -353
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 1 126 920 406
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 129 480 136 732 143 509 151 674
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 129 480 136 732 143 509 151 674
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 981 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 129 480 136 732 143 509 151 674

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 8 879 8 879 8 879
Övriga kortfristiga fordringar 720 303 0 0
Summa kortfristiga fordringar 720 9 182 8 879 8 879
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 2
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 720 9 182 8 879 8 881
Summa tillgångar 130 200 145 914 152 388 160 555

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 4 200 4 200 4 200 4 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 840 840 840 840
Summa bundet eget kapital 5 040 5 040 5 040 5 040
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 339 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 756 339 338 53
Summa fritt eget kapital 1 095 339 338 53
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 135 5 379 5 378 5 093
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 27 450 28 050 28 650
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 3 339 4 131
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 27 450 31 389 32 781
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 600 600 600
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 123 710 112 282 114 349 121 442
Övriga kortfristiga skulder 355 203 672 639
Summa kortfristiga skulder 124 065 113 085 115 621 122 681
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 130 200 145 914 152 388 160 555

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 30 000 30 000 30 000
Fastighetsinteckningar 0 0 18 900 18 900
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 30 000 48 900 48 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 338 53
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,58 % 8,12 % 7,68 % 7,24 %
Soliditet (%) 4,71 % 3,69 % 3,53 % 3,17 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,32 % -14,61 % -10,82 % -6,93 %
Riskbuffert (%) 0,58 % -0,56 % -0,40 % -0,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,19 % -21,59 % -17,88 % -13,93 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!