Nyckeltal för Bilvaruhuset i Höör Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 902 2 389 2 578 1 458
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 17 0 0 0
Total omsättning 2 919 2 389 2 578 1 458
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 944 540 884 390
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 277 1 092 1 034 620
Personalkostnader 441 770 60 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 662 -2 402 -1 978 -1 010
Rörelseresultat 201 -127 479 418
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 55 -202 435 379
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 55 -202 435 379
Årets resultat 55 -202 435 379
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 3 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 146 78 44 39
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 55 -202 435 379
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 235 235 235 235
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 235 235 235 235
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 235 235 235 235

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 632 5 113 2 772 1 123
Summa varulager 6 632 5 113 2 772 1 123
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 53 7 0 73
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 721 189 52 108
Summa kortfristiga fordringar 774 196 52 181
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 762 58 84 29
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 168 5 366 2 909 1 333
Summa tillgångar 8 403 5 601 3 144 1 568

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 7 7 7 7
Summa bundet eget kapital 107 107 107 107
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -2 266 -2 064 -2 499 -2 878
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 55 -202 435 379
Summa fritt eget kapital -2 211 -2 266 -2 064 -2 499
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital -2 104 -2 159 -1 957 -2 392
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 3 541
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 9 441 5 773 4 416 0
Summa långfristiga skulder 9 441 5 773 4 416 3 541
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 864 349 256 289
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 202 1 638 429 131
Summa kortfristiga skulder 1 066 1 987 685 420
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 403 5 601 3 144 1 568

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 366 617 48 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 76 153 5 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 2 900 2 900 2 900 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 900 2 900 2 900 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 144,09 % 12,78 % 19,85 % 50,00 %
Soliditet (%) -25,04 % -38,55 % -62,25 % -152,55 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,61 % 9,36 % -22,23 % -15,84 %
Riskbuffert (%) 1,00 % -3,22 % 14,37 % 25,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,14 % -11,72 % 15,17 % 23,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 183 309 48 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!