Nyckeltal för CMAX Resurs AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 35 298 35 077 30 350 21 908
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 515 1 108 820
Total omsättning 35 298 36 592 31 458 22 728
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 422 1 868 1 482 1 141
Personalkostnader 37 462 34 572 28 827 20 648
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -37 884 -36 440 -30 309 -21 789
Rörelseresultat -2 587 153 1 149 938
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt -2 348 521 1 151 697
Skatt 5 115 255 154
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 587 150 1 151 936
Årets resultat -2 352 406 896 544
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 3 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 4 1 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 587 150 1 151 936
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 239 371 0 -239
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 400 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 400 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 1 400 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 880 2 856 4 699 2 132
Övriga kortfristiga fordringar 782 404 266 249
Summa kortfristiga fordringar 3 662 3 260 4 965 2 381
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 563 5 025 3 087 3 276
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 7 225 8 285 8 052 5 657
Summa tillgångar 8 625 8 285 8 052 5 657

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 674 868 572 628
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 2 000 0 0 0
Årets resultat -2 352 406 896 544
Summa fritt eget kapital 322 1 274 1 468 1 172
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 372 1 324 1 518 1 222
Summa obeskattade reserver 0 239 610 610
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 349 226 155 146
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 7 905 6 497 5 770 3 679
Summa kortfristiga skulder 8 254 6 723 5 925 3 825
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 8 625 8 285 8 052 5 657

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 91 72 55 52
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 600 0 600
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 87,53 % 123,23 % 135,90 % 147,90 %
Soliditet (%) 4,31 % 18,11 % 24,44 % 29,55 %
Avkastning på eget kapital (%) -695,43 % 10,00 % 58,50 % 56,00 %
Riskbuffert (%) -29,99 % 1,80 % 14,29 % 16,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7,33 % 0,42 % 3,79 % 4,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord