Nyckeltal för ColliCare Logistics AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 588 689 354 453 233 888 202 369
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 85 1 330 132 364
Total omsättning 588 774 355 783 234 020 202 733
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 14 222 10 025
Handelsvaror 19 802 19 835 0 0
Övriga externa kostnader 521 481 301 779 202 853 181 905
Personalkostnader 37 187 28 712 19 204 17 229
Avskrivningar 415 318 384 459
Summa rörelsekostnader -578 885 -350 644 -236 663 -209 618
Rörelseresultat 7 966 3 768 -3 934 -8 651
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 6 562 1 922 -3 891 -9 436
Skatt 12 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 562 1 922 -3 891 -9 545
Årets resultat 2 550 1 922 -3 891 -6 136
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 61 4 1 763 720
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 879 1 651 1 420 1 315
Övriga finansiella kostnader 0 200 300 300
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 562 1 922 -3 891 -9 545
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -4 000 0 0 3 300
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 109
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 693 946 1 198 1 450
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 693 946 1 198 1 450
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 462 237 119 210
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 462 237 119 210
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 800 0 0 4 800
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 4 800 4 800 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 40 786 4 800 5 000 5 300
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 41 942 5 983 6 317 6 960

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 51 430 50 313 27 793 27 641
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 975 34 706 32 077 22 007
Övriga kortfristiga fordringar 2 291 5 457 4 461 2 804
Summa kortfristiga fordringar 62 696 90 476 64 331 52 452
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 15 963 4 966 2 427 310
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 78 660 95 442 66 758 52 762
Summa tillgångar 120 601 101 425 73 075 59 722

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 16 212 14 290 -1 818 4 318
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 23 600 0 20 000 0
Årets resultat 2 550 1 922 -3 891 -6 136
Summa fritt eget kapital 42 362 16 212 14 291 -1 818
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 42 462 16 312 14 391 -1 718
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 484 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 1 484 1 484 6 881
Summa långfristiga skulder 1 484 1 484 1 484 6 881
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 308 307 0
Leverantörsskulder 40 268 49 471 36 126 47 482
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 28 261 28 728 14 813 0
Övriga kortfristiga skulder 8 126 5 122 5 954 7 077
Summa kortfristiga skulder 76 655 83 629 57 200 54 559
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 120 601 101 425 73 075 59 722

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 45 37 26 25
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 24 926 19 404 13 600 12 031
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 11 162 8 758 5 333 5 231
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 750 750 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 750 750 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 308 307 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 102,61 % 114,13 % 116,71 % 96,71 %
Soliditet (%) 35,21 % 16,08 % 19,69 % -2,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,45 % 11,78 % -27,04 % 555,59 %
Riskbuffert (%) 4,59 % 1,55 % -5,90 % -15,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,80 % 0,02 % -2,40 % -5,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 554 524 523 481
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

ColliCare Logistics AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord