Nyckeltal för EFFORT Consulting AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 985 7 296 5 727 5 646
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 129 284
Total omsättning 7 985 7 296 5 856 5 930
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 497 931 505 1 001
Personalkostnader 3 362 3 441 3 116 4 104
Avskrivningar 24 24 6 19
Summa rörelsekostnader -4 883 -4 396 -3 627 -5 124
Rörelseresultat 3 102 2 900 2 228 805
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 3 216 3 179 2 198 885
Skatt 675 665 478 197
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 130 2 900 2 228 805
Årets resultat 2 541 2 514 1 721 688
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 29 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 130 2 900 2 228 805
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 86 279 -30 80
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 18 43 67 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 18 43 67 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 18 43 67 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 600 1 152 1 719 710
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 305 265 147 147
Övriga kortfristiga fordringar 1 044 549 247 337
Summa kortfristiga fordringar 1 949 1 966 2 113 1 194
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 406 3 732 3 555 2 417
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 5 355 5 698 5 668 3 611
Summa tillgångar 5 373 5 741 5 735 3 611

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 137 122 901 213
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 541 2 514 1 721 688
Summa fritt eget kapital 2 678 2 636 2 622 901
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 2 798 2 756 2 742 1 021
Summa obeskattade reserver 1 046 1 132 1 411 1 382
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 12 126 3 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 517 1 725 1 578 1 205
Summa kortfristiga skulder 1 529 1 851 1 581 1 208
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 5 373 5 741 5 735 3 611

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 3 3 3 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 988 988 988 988
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 988 988 988 988
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 800 800 800 800
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 600 2 500 2 500 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 350,23 % 307,83 % 358,51 % 298,92 %
Soliditet (%) 66,42 % 62,54 % 65,94 % 56,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 87,70 % 80,77 % 58,91 % 39,47 %
Riskbuffert (%) 58,22 % 50,51 % 38,85 % 22,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 39,19 % 39,75 % 38,90 % 14,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

EFFORT Consulting AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord