Nyckeltal för Falköpings Bildemontering Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 156 156 156 5 794
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 156 156 156 5 794
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 1 445
Handelsvaror 0 0 0 2 069
Övriga externa kostnader 23 426 61 800
Personalkostnader 0 0 0 1 015
Avskrivningar 149 149 149 97
Summa rörelsekostnader -172 -575 -210 -5 426
Rörelseresultat -16 -420 -55 367
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -16 -420 -56 263
Skatt 0 0 1 56
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -16 -420 -56 350
Årets resultat -1 -2 0 206
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -16 -420 -56 350
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 15 418 57 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -87
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 3 494 2 652 1 799 1 949
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 494 2 652 1 799 1 949
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 494 2 652 1 799 1 949

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 147 0
Övriga kortfristiga fordringar 62 68 0 113
Summa kortfristiga fordringar 62 68 147 113
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 88 59 77 185
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 150 127 224 298
Summa tillgångar 3 644 2 779 2 023 2 247

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 542 1 544 1 544 1 338
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 -2 0 206
Summa fritt eget kapital 1 541 1 542 1 544 1 544
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 661 1 662 1 664 1 664
Summa obeskattade reserver 287 287 287 287
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 630 790 0 105
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 630 790 0 105
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 41 0 0 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 25 40 72 188
Summa kortfristiga skulder 66 40 72 191
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 644 2 779 2 023 2 247

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 722
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 271
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 227,27 % 317,50 % 311,11 % 156,02 %
Soliditet (%) 51,39 % 67,42 % 92,71 % 83,47 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,85 % -22,42 % -2,99 % 18,66 %
Riskbuffert (%) -0,44 % -15,11 % -3,40 % 11,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -10,26 % -269,23 % -36,54 % 5,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 361
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord