Nyckeltal för Fastighetsförvaltning Neptun i Trollhättan Aktiebolag

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 06 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 554 359 498
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 554 359 498
Rörelsens kostnader 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 -80 0 -53
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 70 6 6
Övriga externa kostnader 0 159 142 159
Personalkostnader 0 64 60 53
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -213 -208 -165
Rörelseresultat -2 164 152 227
Resultat 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt -2 214 151 227
Skatt 0 45 33 49
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 164 151 227
Årets resultat -2 169 119 179
Jämförelsestörande poster 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 164 151 227
Bokslutsdispositioner 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 50 0 0
Balansräkning 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 6 100 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 137 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 65 65
Summa materiella anläggningstillgångar 6 100 0 202 65
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 6 100 0 202 65

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 80 80
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 80 80
Kortfristiga fordringar 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 0 26 54
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 10 22 61
Summa kortfristiga fordringar 10 10 48 115
Kassa och bank 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 88 361 180 146
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 98 371 309 341
Summa tillgångar 6 198 371 510 406

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 0 4 0 10
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 98 0 0
Årets resultat -2 169 119 179
Summa fritt eget kapital -2 271 119 189
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 98 371 219 289
Summa obeskattade reserver 0 0 50 50
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 091 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 009 0 0 0
Summa långfristiga skulder 6 100 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 2 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 239 67
Summa kortfristiga skulder 0 0 241 67
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 6 198 371 510 406

Noter

2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 0 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 2 000 200 200 200
Fastighetsinteckningar 5 600 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 7 600 200 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 271 115 188
2022-12 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 94,61 % 389,55 %
Soliditet (%) 1,58 % 100,00 % 50,17 % 80,26 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,04 % 44,20 % 59,02 % 69,66 %
Riskbuffert (%) -0,03 % 0,00 % 29,41 % 55,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 29,60 % 41,78 % 45,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!