Nyckeltal för Fjällbacka Städservice Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 463 2 873 2 869 3 925
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 3 0 0
Total omsättning 3 467 2 876 2 869 3 925
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 27 17 21 26
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 346 283 372 537
Personalkostnader 2 680 2 150 2 160 2 816
Avskrivningar 39 39 37 27
Summa rörelsekostnader -3 092 -2 489 -2 590 -3 406
Rörelseresultat 375 388 273 469
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 384 391 257 462
Skatt 81 85 57 107
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 375 387 270 462
Årets resultat 304 306 200 355
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 3 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 375 387 270 462
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 9 4 -13 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 52 91 129 73
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 52 91 129 73
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 52 91 129 73

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 480 490 453 403
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 174 809 540 173
Summa kortfristiga fordringar 654 1 299 993 576
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 031 684 633 1 032
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 686 1 983 1 626 1 608
Summa tillgångar 1 738 2 074 1 756 1 682

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 436 1 171 970 615
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 304 306 200 355
Summa fritt eget kapital 740 1 477 1 170 970
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 860 1 597 1 290 1 090
Summa obeskattade reserver 0 9 13 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 2 3 1
Summa långfristiga skulder 1 2 3 1
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 57
Leverantörsskulder 13 6 4 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 342 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 521 460 445 531
Summa kortfristiga skulder 876 466 449 590
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 738 2 074 1 756 1 682

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 73
Summa säkerheter 0 0 0 73
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 700 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 192,35 % 425,54 % 362,14 % 272,54 %
Soliditet (%) 49,48 % 77,32 % 74,01 % 64,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,60 % 24,13 % 20,78 % 42,39 %
Riskbuffert (%) 21,58 % 18,50 % 14,89 % 26,70 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,83 % 13,44 % 9,31 % 11,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!