Nyckeltal för Four One Sweden AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 28 097 22 668 17 544 23 143
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 496 460 588 0
Total omsättning 28 593 23 128 18 132 23 143
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 7 347 5 076 4 872 4 459
Övriga externa kostnader 1 433 1 259 1 197 1 424
Personalkostnader 10 713 9 938 7 370 10 935
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -19 493 -16 273 -13 439 -16 818
Rörelseresultat 9 100 6 855 4 693 6 324
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 14 896 5 710 4 725 4 721
Skatt 2 936 1 195 757 1 022
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 696 6 855 5 145 6 301
Årets resultat 11 960 4 515 3 968 3 699
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 0 2 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 20
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 696 6 855 5 145 6 301
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 5 200 -1 145 -420 -1 580
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 228 11 632 3 632 3 679
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 228 11 632 3 632 3 679
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 228 11 632 3 632 3 679

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 389 2 776 1 383 2 654
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 860 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 064 479 308 190
Summa kortfristiga fordringar 6 313 3 255 1 691 2 844
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 34
Summa kassa och bank 15 316 10 531 13 340 15 667
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 21 629 13 786 15 032 18 544
Summa tillgångar 22 857 25 418 18 664 22 224

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 600 600 600 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 803 8 288 4 320 622
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 960 4 515 3 968 3 699
Summa fritt eget kapital 14 763 12 803 8 288 4 321
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 15 363 13 403 8 888 4 921
Summa obeskattade reserver 1 800 7 000 5 855 5 435
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 450 450 1 243
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 004 908 627 634
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 140 140 7 640
Övriga kortfristiga skulder 4 690 3 516 2 703 2 352
Summa kortfristiga skulder 5 694 4 564 3 470 10 626
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 22 857 25 418 18 664 22 224

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 12 12 14 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 362 362 1 000
Summa säkerheter 0 362 362 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 13 000 10 000 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 379,86 % 302,06 % 433,17 % 174,20 %
Soliditet (%) 73,02 % 73,03 % 70,74 % 40,17 %
Avkastning på eget kapital (%) 58,10 % 36,93 % 38,97 % 70,59 %
Riskbuffert (%) 42,34 % 26,97 % 27,54 % 28,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 34,48 % 30,24 % 29,31 % 27,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord