Nyckeltal för Gogmans Demontering AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 025 6 018 4 682 5 522
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 268 531 427 468
Total omsättning 5 293 6 549 5 109 5 990
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 209 1 640 676 1 416
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 263 1 387 1 674 1 626
Personalkostnader 1 365 2 380 2 228 2 319
Avskrivningar 243 343 483 485
Summa rörelsekostnader -5 080 -5 750 -5 061 -5 846
Rörelseresultat 213 801 49 144
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 219 571 92 210
Skatt 48 121 22 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 171 765 8 99
Årets resultat 172 450 70 152
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 42 36 40 45
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 171 765 8 99
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 48 -194 84 111
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 2 727 2 948 3 167 3 388
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 23 156 418
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 727 2 971 3 323 3 806
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 856 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 584 2 971 3 323 3 806

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 445 407 236
Summa varulager 0 445 407 236
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 532 415 513
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 33 0 20 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 112 477 323 371
Summa kortfristiga fordringar 3 145 1 009 758 884
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 949 2 872 2 256 2 002
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 094 4 326 3 420 3 122
Summa tillgångar 9 678 7 296 6 744 6 928

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 439 3 989 3 919 3 767
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 172 450 70 152
Summa fritt eget kapital 4 611 4 439 3 989 3 919
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 711 4 539 4 089 4 019
Summa obeskattade reserver 827 875 681 765
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 057 1 165 1 272 1 380
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 057 1 165 1 272 1 380
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 107 107 107 107
Leverantörsskulder 0 94 92 46
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 922 0 0 195
Övriga kortfristiga skulder 53 516 502 416
Summa kortfristiga skulder 3 082 717 701 764
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 9 678 7 296 6 744 6 928

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 6 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 900 900 900 900
Fastighetsinteckningar 3 700 3 700 3 700 3 700
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 600 4 600 4 600 4 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 301 301 0 0
Summa ansvarsförbindelser 301 301 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 132,84 % 541,28 % 429,96 % 377,75 %
Soliditet (%) 54,98 % 71,05 % 68,07 % 66,15 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,21 % 14,76 % 0,17 % 2,16 %
Riskbuffert (%) 1,24 % 9,27 % -1,15 % 0,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,37 % 12,11 % -0,68 % 0,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord