Nyckeltal för Grängesbergs Snickeri Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 276 200 594 579
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 141 137 133 124
Total omsättning 417 337 727 703
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 76 32 112 55
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 150 145 135 136
Personalkostnader 3 4 5 4
Avskrivningar 3 10 10 10
Summa rörelsekostnader -232 -191 -262 -205
Rörelseresultat 185 145 465 498
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 188 145 468 500
Skatt 39 30 100 107
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 185 145 465 497
Årets resultat 150 115 367 393
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 185 145 465 497
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 3 0 3 3
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 3 13 23
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 3 13 23
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 3 13 23

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 26 30 33 47
Summa varulager 26 30 33 47
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 91 66 170 60
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 18 17 86 18
Summa kortfristiga fordringar 109 83 256 78
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 278 285 422 520
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 413 398 712 645
Summa tillgångar 413 401 725 668

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 28 88 71 28
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 150 115 367 393
Summa fritt eget kapital 178 203 438 421
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 298 323 558 541
Summa obeskattade reserver 0 3 3 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 49 5 15 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 66 69 148 117
Summa kortfristiga skulder 115 74 163 122
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 413 401 725 668

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 150 150 150 150
Fastighetsinteckningar 300 300 300 300
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 450 450 450 450
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 150 175 350 350
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 336,52 % 497,30 % 415,95 % 490,16 %
Soliditet (%) 72,15 % 81,10 % 77,27 % 81,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 62,08 % 44,59 % 83,00 % 91,12 %
Riskbuffert (%) 44,79 % 36,16 % 64,14 % 73,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 67,03 % 72,50 % 78,28 % 85,66 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!