Nyckeltal för Håkan & Anders Brodyr Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 767 5 104 4 008 3 400
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 539 586 689 721
Total omsättning 6 306 5 690 4 697 4 121
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 216 1 583 1 273 1 207
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 026 922 1 057 1 061
Personalkostnader 2 298 2 058 1 659 1 509
Avskrivningar 171 196 165 183
Summa rörelsekostnader -5 711 -4 759 -4 154 -3 960
Rörelseresultat 596 930 542 161
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 451 855 444 36
Skatt 81 178 73 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 519 855 444 36
Årets resultat 370 677 371 36
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 77 75 98 124
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 519 855 444 36
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -68 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 2
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 2
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 747 831 915 999
Maskiner 158 221 304 79
Inventarier 55 79 53 87
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 960 1 131 1 272 1 165
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 960 1 131 1 272 1 167

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 202 223 243 262
Summa varulager 202 223 243 262
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 1 183 915 854 701
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 238 238 138 138
Övriga kortfristiga fordringar 69 120 85 117
Summa kortfristiga fordringar 1 490 1 273 1 077 956
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 749 981 687 355
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 2 441 2 477 2 007 1 574
Summa tillgångar 3 401 3 608 3 279 2 740

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 570 393 322 286
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 370 677 371 36
Summa fritt eget kapital 940 1 070 693 322
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 1 060 1 190 813 442
Summa obeskattade reserver 68 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 643 805 1 206 1 698
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 377 360 311 0
Summa långfristiga skulder 1 020 1 165 1 517 1 698
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 162 162 0 0
Leverantörsskulder 155 140 282 129
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 935 951 666 471
Summa kortfristiga skulder 1 252 1 253 948 600
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 3 401 3 608 3 279 2 740

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 5 5 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 600 600 600 600
Fastighetsinteckningar 2 250 2 250 2 250 2 250
Övriga säkerheter 536 515 445 462
Summa säkerheter 3 386 3 365 3 295 3 312
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 300 500 300 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 178,83 % 179,89 % 186,08 % 218,50 %
Soliditet (%) 32,64 % 32,98 % 24,79 % 16,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,75 % 71,85 % 54,61 % 8,14 %
Riskbuffert (%) 14,16 % 22,67 % 12,55 % 0,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,66 % 15,28 % 8,63 % -2,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord