Nyckeltal för Hagsätra Flyttningsbyrå Aktiebolag

Information 2001-06
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2001-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 71
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 71
Rörelsens kostnader 2001-06
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 104
Personalkostnader 110
Avskrivningar 4
Summa rörelsekostnader -218
Rörelseresultat -146
Resultat 2001-06
Resultat före skatt -147
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -147
Årets resultat -133
Jämförelsestörande poster 2001-06
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2001-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2001-06
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -147
Bokslutsdispositioner 2001-06
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 14
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2001-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2001-06
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2001-06
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 8
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8
Finansiella anläggningstillgångar 2001-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2001-06
Summa anläggningstillgångar 8

Omsättningstillgångar

Varulager 2001-06
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2001-06
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 5
Summa kortfristiga fordringar 5
Kassa och bank 2001-06
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 7
2001-06
Summa omsättningstillgångar 13
Summa tillgångar 21

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2001-06
Aktiekapital 100
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 100
Fritt eget kapital 2001-06
Balanserat resultat -15
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -133
Summa fritt eget kapital -148
2001-06
Summa eget kapital -48
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2001-06
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2001-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 67
Summa kortfristiga skulder 68
2001-06
Summa eget kapital och skulder 21

Noter

2001-06
Antal anställda 3
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 86
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 24
2001-06
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2001-06
Kassalikviditet (%) 17,65 %
Soliditet (%) -228,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 306,25 %
Riskbuffert (%) -700,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -207,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 29
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!