Nyckeltal för Halix VVS AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 500 9 483 9 590 7 736
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 26 24 48 9
Total omsättning 9 526 9 507 9 638 7 745
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 234 3 823 3 492 3 357
Övriga externa kostnader 1 467 1 204 1 518 1 234
Personalkostnader 3 723 4 025 3 609 3 113
Avskrivningar 18 18 18 8
Summa rörelsekostnader -9 442 -9 070 -8 637 -7 712
Rörelseresultat 84 435 1 000 33
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 326 434 741 81
Skatt 72 100 183 19
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 83 435 991 27
Årets resultat 253 334 558 61
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 10 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 83 435 991 27
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 243 -1 -250 54
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 38 56 75 33
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 38 56 75 33
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 50 86 119
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 50 86 119
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 48 106 160 153

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 70 83 89 181
Summa varulager 70 83 89 181
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 1 220 1 686 1 418 480
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 810 1 234 682 926
Summa kortfristiga fordringar 3 030 2 920 2 100 1 406
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 217 539 833 469
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 3 317 3 541 3 021 2 056
Summa tillgångar 3 366 3 647 3 181 2 209

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 912 778 420 419
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 253 334 558 61
Summa fritt eget kapital 1 165 1 112 978 480
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 1 285 1 232 1 098 600
Summa obeskattade reserver 8 251 250 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 938 635 642 735
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 134 1 529 1 191 874
Summa kortfristiga skulder 2 072 2 164 1 833 1 609
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 3 366 3 647 3 181 2 209

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 6 6 6 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 150 150 150 150
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 150 150 150 150
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 200 200 60
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 156,71 % 159,84 % 160,01 % 116,53 %
Soliditet (%) 38,35 % 38,85 % 40,31 % 27,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,43 % 30,70 % 77,29 % 4,50 %
Riskbuffert (%) 2,43 % 11,93 % 30,94 % 1,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,85 % 4,59 % 10,23 % 0,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!