Nyckeltal för Huge Fastigheter AB

Information 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 385 300 1 360 480 1 300 920
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 58 548 88 784 42 651
Total omsättning 1 443 848 1 449 264 1 343 571
Rörelsens kostnader 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 606 438 810 625 580 696
Personalkostnader 175 844 0 187 234
Avskrivningar 285 511 211 503 323 086
Summa rörelsekostnader -1 067 793 -1 022 128 -1 091 016
Rörelseresultat 353 596 427 133 252 556
Resultat 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt 190 591 235 160 36 060
Skatt 41 065 53 005 9 179
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 240 055 284 224 40 394
Årets resultat 149 526 182 155 26 881
Jämförelsestörande poster 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 110 344 988
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 113 651 143 270 214 551
Övriga finansiella kostnader 0 1 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 240 055 284 224 40 394
Bokslutsdispositioner 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -49 464 -49 064 -4 334
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 10 267 800 9 975 200 9 522 670
Maskiner 0 0 0
Inventarier 45 222 48 995 53 155
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 264 534 481 517 628 756
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 577 556 10 505 712 10 204 581
Finansiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 6 6
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 6 6
2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 10 577 600 10 505 700 10 204 600

Omsättningstillgångar

Varulager 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 20 165 35 388 11 904
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 110 790 91 170 43 510
Summa kortfristiga fordringar 130 955 126 558 55 414
Kassa och bank 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 97 130 197 483 121 152
2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 228 085 324 041 176 566
Summa tillgångar 10 805 700 10 829 800 10 381 100

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 1 150 000 1 150 000 1 150 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 32 000 32 000 32 000
Summa bundet eget kapital 1 182 000 1 182 000 1 182 000
Fritt eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 1 317 660 1 187 260 1 160 380
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 149 526 182 155 26 881
Summa fritt eget kapital 1 467 186 1 369 415 1 187 261
2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 2 649 190 2 551 410 2 369 260
Summa obeskattade reserver 102 862 53 398 4 334
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 384 102 369 675 327 588
Långfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 7 100 000 100 000 7 260 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 091 7 303 640 4 099
Summa långfristiga skulder 7 104 090 7 403 640 7 264 100
Kortfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 89 117 141 402 143 644
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 476 325 310 233 272 226
Summa kortfristiga skulder 565 442 451 635 415 870
2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 10 805 700 10 829 800 10 381 100

Noter

2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 260 257 270
Löner till styrelse & VD 2 117 2 118 1 765
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 111 153 110 175 115 768
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 48 162 48 100 47 276
2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 191 2 246 2 209
Summa ansvarsförbindelser 2 191 2 246 2 209
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 40,34 % 71,75 % 42,46 %
Soliditet (%) 25,22 % 23,92 % 22,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,81 % 10,97 % 1,70 %
Riskbuffert (%) 1,80 % 2,13 % -0,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,12 % 10,36 % -13,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 436 437 435
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Huge Fastigheter AB

Information 2007-12 2006-12 2005-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2007-12 2006-12 2005-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 176 350 1 134 950 1 119 940
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 43 076 40 223 35 930
Total omsättning 1 219 426 1 175 173 1 155 870
Rörelsens kostnader 2007-12 2006-12 2005-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 608 077 588 347 586 621
Personalkostnader 147 827 144 223 138 470
Avskrivningar 76 868 72 534 68 907
Summa rörelsekostnader -832 772 -805 104 -793 998
Rörelseresultat 237 180 388 628 382 460
Resultat 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat före skatt -82 741 111 896 103 770
Skatt -20 772 32 513 29 942
Minoritetsintressen 0 28 528 30 010
Resultat efter finansnetto -82 741 111 896 103 770
Årets resultat -61 969 79 467 73 293
Jämförelsestörande poster 2007-12 2006-12 2005-12
Jämförelsestörande poster 38 693 18 559 20 585
Finansiella poster 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 395 2 519 3 046
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 306 305 267 809 270 877
Övriga finansiella kostnader 18 856 15 484 15 015
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2007-12 2006-12 2005-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -82 741 111 896 103 770
Bokslutsdispositioner 2007-12 2006-12 2005-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2007-12 2006-12 2005-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Byggnader och mark 7 493 610 7 433 990 6 893 350
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 19 084 19 020 19 917
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 117 890 0 728 755
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 33 628 713 783 50 418
Summa materiella anläggningstillgångar 8 664 212 8 166 793 7 692 440
Finansiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 220 3 112 1 246
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 220 3 112 1 246
2007-12 2006-12 2005-12
Summa anläggningstillgångar 8 667 430 8 169 900 7 693 690

Omsättningstillgångar

Varulager 2007-12 2006-12 2005-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 109 748 48 677 58 192
Summa varulager 109 748 48 677 58 192
Kortfristiga fordringar 2007-12 2006-12 2005-12
Kundfordringar 2 037 2 590 1 962
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 70 727 60 573 52 529
Summa kortfristiga fordringar 72 764 63 163 54 491
Kassa och bank 2007-12 2006-12 2005-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 112 766 95 200 40 078
2007-12 2006-12 2005-12
Summa omsättningstillgångar 295 278 207 040 152 761
Summa tillgångar 8 962 710 8 376 940 7 846 450

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2007-12 2006-12 2005-12
Aktiekapital 160 000 160 000 160 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 581 986 639 468 556 689
Summa bundet eget kapital 741 986 799 468 716 689
Fritt eget kapital 2007-12 2006-12 2005-12
Balanserat resultat 380 284 241 085 249 172
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -61 969 79 467 73 293
Summa fritt eget kapital 318 315 320 552 322 465
2007-12 2006-12 2005-12
Summa eget kapital 1 060 300 1 120 020 1 039 150
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 28 528 30 010
Summa avsättningar 341 060 361 862 332 873
Långfristiga skulder 2007-12 2006-12 2005-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 6 520 090 6 129 130
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 7 180 740 2 140 2 790
Summa långfristiga skulder 7 180 740 6 522 230 6 131 920
Kortfristiga skulder 2007-12 2006-12 2005-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 227 833 206 952 171 992
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 152 775 137 353 140 494
Summa kortfristiga skulder 380 608 344 305 312 486
2007-12 2006-12 2005-12
Summa eget kapital och skulder 8 962 710 8 376 940 7 846 450

Noter

2007-12 2006-12 2005-12
Antal anställda 261 259 248
Löner till styrelse & VD 1 559 1 442 1 417
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 87 034 86 474 79 339
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 43 119 42 122 43 486
2007-12 2006-12 2005-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 690 1 640 1 530
Summa ansvarsförbindelser 1 690 1 640 1 530
Beviljad checkräkningskredit 200 000 200 000 200 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Kassalikviditet (%) 48,75 % 45,99 % 30,26 %
Soliditet (%) 11,83 % 13,37 % 13,24 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,80 % 9,99 % 9,99 %
Riskbuffert (%) -1,60 % 0,59 % 0,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -34,68 % -15,10 % -16,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 339 339 326
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Huge Fastigheter AB har 3 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord