Nyckeltal för I.K Servicebutik Aktiebolag

Information 2001-08
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2001-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 875
Övriga rörelseintäkter 590
Total omsättning 2 465
Rörelsens kostnader 2001-08
Övriga rörelsekostnader 0
Kostnad sålda varor 1 516
Rörelseresultat -164
Resultat 2001-08
Resultat före skatt -173
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -173
Årets resultat -173
Jämförelsestörande poster 2001-08
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2001-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 1
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 9
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2001-08
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -173
Bokslutsdispositioner 2001-08
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2001-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2001-08
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2001-08
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2001-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 35
Summa finansiella anläggningstillgångar 35
2001-08
Summa anläggningstillgångar 35

Omsättningstillgångar

Varulager 2001-08
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 160
Summa varulager 160
Kortfristiga fordringar 2001-08
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 86
Summa kortfristiga fordringar 86
Kassa och bank 2001-08
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 175
2001-08
Summa omsättningstillgångar 421
Summa tillgångar 456

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2001-08
Aktiekapital 100
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 3
Summa bundet eget kapital 103
Fritt eget kapital 2001-08
Balanserat resultat -3
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -173
Summa fritt eget kapital -176
2001-08
Summa eget kapital -73
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2001-08
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 68
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 68
Kortfristiga skulder 2001-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 235
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 226
Summa kortfristiga skulder 461
2001-08
Summa eget kapital och skulder 456

Noter

2001-08
Antal anställda 3
Löner till styrelse & VD 96
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 484
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 193
2001-08
Företagsinteckningar 100
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 80
Summa säkerheter 180
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 35
Summa ansvarsförbindelser 35
Beviljad checkräkningskredit 100
Utnyttjad checkräkningskredit 68
Utdelning 0
2001-08
Kassalikviditet (%) 56,62 %
Soliditet (%) -16,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 236,99 %
Riskbuffert (%) -37,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 193
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!