Nyckeltal för INHAB Måleri AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 455 17 336 20 540 16 675
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 184 171 138 25
Total omsättning 29 639 17 507 20 678 16 700
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 299 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 12 355 0 0 0
Handelsvaror 0 4 406 6 357 4 470
Övriga externa kostnader 3 134 2 649 2 501 2 167
Personalkostnader 10 342 9 537 9 040 8 624
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -26 130 -16 592 -17 898 -15 261
Rörelseresultat 4 107 915 2 780 1 439
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 3 107 1 263 2 563 1 339
Skatt 667 284 571 324
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 107 913 2 774 1 439
Årets resultat 2 440 979 1 992 1 015
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 6 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 107 913 2 774 1 439
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 000 350 -211 -100
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 227 1 135 411 172
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 227 1 135 411 172
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 4 448 1 762 1 856 2 212
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 470 601 306 126
Summa kortfristiga fordringar 5 918 2 363 2 162 2 338
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 008 2 023 3 368 2 531
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 9 153 5 520 5 941 5 042
Summa tillgångar 9 153 5 520 5 941 5 042

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 489 1 010 768 753
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 440 979 1 992 1 015
Summa fritt eget kapital 2 929 1 989 2 760 1 768
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 3 049 2 109 2 880 1 888
Summa obeskattade reserver 1 650 650 1 000 789
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 50 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 120 1 024 680 679
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 284 1 738 1 381 1 686
Summa kortfristiga skulder 4 404 2 762 2 061 2 365
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 9 153 5 520 5 941 5 042

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 15 15 15 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 500 1 500 0 1 000
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 202,68 % 158,80 % 268,32 % 205,88 %
Soliditet (%) 46,60 % 46,88 % 60,88 % 48,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 96,29 % 35,28 % 76,69 % 58,27 %
Riskbuffert (%) 44,87 % 16,51 % 46,54 % 28,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,94 % 5,25 % 13,48 % 8,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!