Nyckeltal för Kramfors Gummiservice Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 012 4 026 3 932 4 171
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 13 120 288 425
Total omsättning 4 025 4 146 4 220 4 596
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 746 1 820 1 815 1 953
Övriga externa kostnader 783 585 722 721
Personalkostnader 1 840 1 329 1 546 1 903
Avskrivningar 36 30 21 21
Summa rörelsekostnader -4 405 -3 764 -4 104 -4 598
Rörelseresultat -418 382 116 -3
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -191 272 65 37
Skatt 1 57 15 10
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -426 377 109 -10
Årets resultat -192 215 51 27
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 6 6 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -426 377 109 -10
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 235 -105 -44 47
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 51 96 81 102
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 51 96 81 102
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 19 19 19 19
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 19 19 19
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 70 115 100 121

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 532 549 433 430
Summa varulager 532 549 433 430
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 97 145 258 88
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 322 221 289 247
Summa kortfristiga fordringar 419 366 547 335
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 205 101 105
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 954 1 120 1 080 870
Summa tillgångar 1 024 1 235 1 181 991

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 398 282 232 205
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -192 215 51 27
Summa fritt eget kapital 206 497 283 232
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 326 617 403 352
Summa obeskattade reserver 38 274 169 125
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 379 225 260 170
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 281 119 349 344
Summa kortfristiga skulder 660 344 609 514
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 024 1 235 1 181 991

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 5 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 700 700 700 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 700 700 700 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 100 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 63,94 % 165,99 % 106,40 % 85,60 %
Soliditet (%) 34,57 % 66,31 % 44,67 % 44,82 %
Avkastning på eget kapital (%) -120,34 % 46,04 % 20,66 % -2,25 %
Riskbuffert (%) -42,01 % 29,57 % 8,82 % -1,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -10,82 % 9,22 % 2,62 % -0,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!