Nyckeltal för L G Bildemontering Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 143 5 010 3 939 5 147
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 211 7 0
Total omsättning 5 149 5 221 3 946 5 147
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 524 981 716 905
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 600 1 029 1 615 718
Personalkostnader 1 852 1 637 1 500 1 836
Avskrivningar 46 13 13 13
Summa rörelsekostnader -6 022 -3 660 -3 844 -3 472
Rörelseresultat -874 1 561 101 1 675
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 15 1 169 287 1 256
Skatt 15 242 64 270
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -874 1 560 100 1 675
Årets resultat 1 927 223 986
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -874 1 560 100 1 675
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 889 -391 187 -419
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 415 0 13 26
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 415 0 13 26
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 415 0 13 26

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 122 176 193 92
Summa varulager 122 176 193 92
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 165 269 396 209
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 075 3 624 3 643 3 448
Summa kortfristiga fordringar 4 240 3 893 4 039 3 657
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 938 5 250 3 771 4 480
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 300 9 319 8 003 8 229
Summa tillgångar 8 715 9 319 8 016 8 255

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 110 108 108 108
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 22 22 22 22
Summa bundet eget kapital 132 130 130 130
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 274 6 347 6 124 5 138
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 927 223 986
Summa fritt eget kapital 7 275 7 274 6 347 6 124
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 7 407 7 404 6 477 6 254
Summa obeskattade reserver 515 1 404 1 013 1 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 288 106 150 183
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 507 405 376 618
Summa kortfristiga skulder 795 511 526 801
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 715 9 319 8 016 8 255

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 180 180 180 180
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 180 180 180 180
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 1 028,68 % 1 789,24 % 1 484,79 % 1 015,86 %
Soliditet (%) 89,35 % 90,55 % 90,11 % 86,47 %
Avkastning på eget kapital (%) -11,22 % 18,49 % 1,38 % 23,46 %
Riskbuffert (%) -10,03 % 16,64 % 1,13 % 20,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -16,99 % 31,12 % 2,51 % 32,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord