Nyckeltal för Lage Jonssons Redovisningsbyrå Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 519 548 626 770
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 519 548 626 770
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 218 174 349 394
Personalkostnader 88 103 100 91
Avskrivningar 0 0 4 11
Summa rörelsekostnader -306 -277 -453 -496
Rörelseresultat 213 271 174 274
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 210 267 236 268
Skatt 47 57 52 61
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 210 267 166 268
Årets resultat 163 210 184 208
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -4
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 9 8 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 5
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 210 267 166 268
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 70 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 9 9 9 9
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 9 9 9 9
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 4
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 4
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -4
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 9 9 9 13

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 74 48 115 199
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 57 29 37 72
Summa kortfristiga fordringar 131 77 152 271
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 46 46 46 46
Summa kassa och bank 322 362 408 261
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 499 485 606 577
Summa tillgångar 508 494 615 591

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 17 17 17 17
Summa bundet eget kapital 117 117 117 117
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 32 22 18 11
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 163 210 184 208
Summa fritt eget kapital 195 232 202 219
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 312 349 319 336
Summa obeskattade reserver 0 0 0 70
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 2 15 13
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 192 143 280 172
Summa kortfristiga skulder 196 145 295 185
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 508 494 615 591

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 170 200 180 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 231,12 % 302,76 % 189,83 % 287,57 %
Soliditet (%) 61,42 % 70,65 % 51,87 % 65,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 67,31 % 76,50 % 52,04 % 69,15 %
Riskbuffert (%) 39,46 % 49,66 % 25,58 % 43,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 39,31 % 47,08 % 25,24 % 33,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!