Nyckeltal för Lilla Hawaii Servicebutik AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 987 1 902 2 042 1 969
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 111 95 0 0
Total omsättning 2 098 1 997 2 042 1 969
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -16 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 470 744 782 905
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 758 425 368 333
Personalkostnader 435 365 395 410
Avskrivningar 224 218 162 138
Summa rörelsekostnader -1 871 -1 752 -1 707 -1 786
Rörelseresultat 194 244 335 183
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 12 194 161 74
Skatt 3 49 43 5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 144 211 74
Årets resultat 10 145 118 69
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 182 100 123 109
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 144 211 74
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 50 -50 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 2 800 2 864 2 928 2 993
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 891 356 260 298
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 691 3 220 3 188 3 291
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 3 691 3 220 3 188 3 291

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 116 95 81 93
Summa varulager 116 95 81 93
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 12 5 40 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 42 19 25 67
Summa kortfristiga fordringar 54 24 65 67
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 549 159 307 541
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 719 278 453 701
Summa tillgångar 4 409 3 498 3 641 3 992

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 1 634 1 634 1 452 1 452
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 734 1 734 1 552 1 552
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 164 19 0 82
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 145 118 69
Summa fritt eget kapital 174 164 118 151
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 1 908 1 898 1 670 1 703
Summa obeskattade reserver 0 0 50 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 241 241
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 374 1 434 1 245 1 858
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 2 0 0
Summa långfristiga skulder 2 374 1 436 1 245 1 858
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 269 0
Leverantörsskulder 31 2 17 47
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 97 161 148 143
Summa kortfristiga skulder 128 163 434 190
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 4 409 3 498 3 641 3 992

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 1 900 1 900 1 400 1 400
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 100 2 100 1 600 1 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 100 150
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 471,09 % 112,27 % 85,71 % 320,00 %
Soliditet (%) 43,28 % 54,26 % 46,88 % 42,66 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,63 % 7,59 % 12,36 % 4,35 %
Riskbuffert (%) -2,87 % 0,72 % 1,90 % -0,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -8,56 % 2,31 % 4,31 % -1,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!