Nyckeltal för Lindqvists Elservice i Filipstad Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 024 2 805 2 419 2 390
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 13 20 36 3
Total omsättning 5 037 2 825 2 455 2 393
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 406 930 968 738
Övriga externa kostnader 495 395 362 408
Personalkostnader 1 196 1 123 1 019 1 086
Avskrivningar 0 22 22 22
Summa rörelsekostnader -4 097 -2 470 -2 371 -2 254
Rörelseresultat 940 355 84 139
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 706 362 60 101
Skatt 146 77 14 22
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 941 353 80 135
Årets resultat 560 285 47 79
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 4 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 941 353 80 135
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -235 9 -20 -34
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 22 44
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 22 44
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 22 44

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 487 453 473 488
Summa varulager 487 453 473 488
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 029 534 488 384
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 54 64 150 193
Summa kortfristiga fordringar 2 083 598 638 577
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 013 349 137 157
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 583 1 400 1 247 1 222
Summa tillgångar 3 583 1 400 1 269 1 266

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 22 22 22 22
Summa bundet eget kapital 122 122 122 122
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 211 226 479 400
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 560 285 47 79
Summa fritt eget kapital 771 511 526 479
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 893 633 648 601
Summa obeskattade reserver 413 178 187 167
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 748 67 64 49
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 528 522 371 449
Summa kortfristiga skulder 2 276 589 435 498
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 583 1 400 1 269 1 266

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 2 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 170 170 170 170
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 170 170 170 170
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 600 300 300 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 136,03 % 160,78 % 178,16 % 147,39 %
Soliditet (%) 33,42 % 54,58 % 61,92 % 57,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 78,59 % 46,19 % 10,18 % 18,64 %
Riskbuffert (%) 26,26 % 25,04 % 5,79 % 10,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,73 % 12,51 % 3,14 % 5,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!