Nyckeltal för Mörbylånga Elservice Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 39 387 29 552 24 091 21 529
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 545 623 534 394
Total omsättning 39 932 30 175 24 625 21 923
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 16 422 9 946 6 238 5 798
Övriga externa kostnader 3 773 3 122 4 218 3 662
Personalkostnader 13 457 11 965 10 485 10 809
Avskrivningar 283 192 218 192
Summa rörelsekostnader -33 935 -25 225 -21 159 -20 461
Rörelseresultat 5 996 4 951 3 465 1 461
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 4 815 3 775 2 511 1 019
Skatt 987 783 579 235
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 115 5 005 3 332 1 469
Årets resultat 3 828 2 993 1 932 784
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 16 17 21 19
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 1 4 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 150 5
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 115 5 005 3 332 1 469
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 300 -1 230 -821 -450
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 5 061 2 131 2 240 2 349
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 176 188 271 283
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 908 359 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 145 2 678 2 511 2 632
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 847 739 700 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 847 739 700 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 6 992 3 417 3 211 2 632

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 650 78 126 73
Summa varulager 650 78 126 73
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 5 247 5 043 3 235 3 930
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 855 2 094 1 291 1 783
Summa kortfristiga fordringar 7 102 7 137 4 526 5 713
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 3
Summa kassa och bank 6 238 8 529 7 873 5 571
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 13 989 15 745 12 524 11 360
Summa tillgångar 20 982 19 162 15 736 13 992

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 612 8 120 8 788 8 503
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 828 2 993 1 932 784
Summa fritt eget kapital 10 440 11 113 10 720 9 287
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 10 560 11 233 10 840 9 407
Summa obeskattade reserver 4 401 3 101 1 871 1 050
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 389 1 467 98 518
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 632 3 362 2 927 3 016
Summa kortfristiga skulder 6 021 4 829 3 025 3 534
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 20 982 19 162 15 736 13 992

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 25 24 20 20
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 100 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 250 250 250 250
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 500 1 500 1 000 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 221,56 % 324,41 % 409,88 % 319,30 %
Soliditet (%) 65,79 % 70,55 % 77,65 % 72,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,30 % 37,02 % 27,27 % 14,43 %
Riskbuffert (%) 29,09 % 26,11 % 17,77 % 10,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,51 % 16,93 % 13,19 % 6,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!