Nyckeltal för MOLC Invest AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 277 831 341
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 1 277 831 341
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 579 115 48
Personalkostnader 929 0 0
Avskrivningar 133 0 0
Summa rörelsekostnader -1 641 -115 -48
Rörelseresultat -365 716 294
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 31 008 662 189
Skatt 0 136 40
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 31 008 662 251
Årets resultat 31 008 525 148
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 32 000 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 51 0 0
Externa ränteintäkter 143 84 51
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 821 139 94
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 31 008 662 251
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -62
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 467 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 467 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 32 000 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 827 4 710 4 659
Summa finansiella anläggningstillgångar 40 982 30 865 6 209
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 42 449 30 865 6 209

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 141 10 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 000 1 500 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 625
Summa kortfristiga fordringar 1 141 1 510 625
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 4 770 725 1 862
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 5 911 2 234 2 487
Summa tillgångar 48 359 33 099 8 696

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 674 148 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 31 008 525 148
Summa fritt eget kapital 31 682 673 148
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 31 707 698 173
Summa obeskattade reserver 62 62 62
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 340 2 404 2 468
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 13 172 28 580 5 500
Summa långfristiga skulder 15 512 30 984 7 968
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 64 64 64
Leverantörsskulder 54 10 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 500 0 0
Övriga kortfristiga skulder 460 1 280 429
Summa kortfristiga skulder 1 078 1 354 493
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 48 359 33 099 8 696

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 3 655 3 655 3 655
Summa säkerheter 3 655 3 655 3 655
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 19 215 0 0
Summa ansvarsförbindelser 19 215 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 548,33 % 165,07 % 504,46 %
Soliditet (%) 65,66 % 2,25 % 2,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 97,65 % 89,02 % 114,77 %
Riskbuffert (%) 60,87 % 1,99 % 2,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2 363,90 % 62,94 % 46,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord