Koncernredovisning för MWCW Invest AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 256 667 178 652 135 274
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 135 3 694 0
Total omsättning 256 802 182 346 135 274
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 812
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 168 395 109 738 77 711
Övriga externa kostnader 36 491 23 941 27 019
Personalkostnader 36 655 24 233 22 857
Avskrivningar 961 425 317
Summa rörelsekostnader -242 502 -158 337 -128 716
Rörelseresultat 13 989 19 280 2 899
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 9 753 17 749 1 940
Skatt 1 226 3 319 361
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 753 17 749 1 940
Årets resultat 8 527 14 430 1 579
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 262 57 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 4 498 1 588 967
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 753 17 749 1 940
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 187 200 225
Summa immateriella anläggningstillgångar 187 200 225
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 2 911 1 730 1 221
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 911 1 730 1 221
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 606 464 2 799
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 606 464 2 799
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 4 705 2 395 4 245

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 182 261 122 590 65 633
Summa varulager 182 261 122 590 65 633
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 14 190 10 781 5 414
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 420 13 357 8 086
Summa kortfristiga fordringar 24 610 24 138 13 500
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 7 225 2 833 3 677
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 214 095 149 561 82 811
Summa tillgångar 218 800 151 956 87 055

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 30 048 14 219 11 163
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 8 527 14 430 1 579
Summa fritt eget kapital 38 575 28 649 12 742
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 38 625 28 699 12 792
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 1 010 645 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 18 424 9 458 5 143
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 36 674 19 506 20 283
Summa långfristiga skulder 55 098 28 964 25 426
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 48 544 23 612 16 906
Leverantörsskulder 52 020 34 302 16 774
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 23 504 35 734 15 157
Summa kortfristiga skulder 124 068 93 648 48 837
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 218 800 151 956 87 055

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 94 69 70
Löner till styrelse & VD 1 370 1 186 1 162
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 23 263 15 754 16 379
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 10 467 6 244 5 443
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 78 000 40 000 29 600
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 9 819 7 371 2 296
Summa säkerheter 87 819 47 371 31 896
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 10 000 10 000 7 000
Utnyttjad checkräkningskredit 4 597 6 907 1 265
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 25,66 % 28,80 % 35,17 %
Soliditet (%) 17,65 % 18,89 % 14,69 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,25 % 61,85 % 15,17 %
Riskbuffert (%) 4,00 % 11,43 % 2,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,05 % 9,05 % 0,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 262 246 251
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 1 8 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -1 -8 0
Rörelseresultat 0 -1 -8 0
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 0 -1 -8 0
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -1 -8 0
Årets resultat 0 -1 -8 0
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -1 -8 0
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 50
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 50 50 50 50

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 1
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 0 0 0 1
Summa tillgångar 50 50 50 51

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -9 -8 -1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 -1 -8 0
Summa fritt eget kapital -9 -9 -9 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 41 41 41 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 9 8 1
Summa kortfristiga skulder 9 9 8 1
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 50 50 50 51

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 40 000 29 600 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 7 371 2 296 0
Summa säkerheter 0 47 371 31 896 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Soliditet (%) 82,00 % 82,00 % 82,00 % 98,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -2,44 % -19,51 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -2,00 % -16,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord