Nyckeltal för Marie Jonassons Servicebutik AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 439 10 134 9 457 10 078
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 273 268 624 188
Total omsättning 9 712 10 402 10 081 10 266
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 7 112 7 528 7 570 7 321
Övriga externa kostnader 1 205 1 073 1 132 1 205
Personalkostnader 1 441 1 330 1 479 1 589
Avskrivningar 40 33 49 97
Summa rörelsekostnader -9 798 -9 964 -10 230 -10 212
Rörelseresultat -86 438 -149 54
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt -70 416 -86 54
Skatt 0 40 0 15
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -89 435 -150 54
Årets resultat -70 226 -86 39
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 3 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 3 4 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -89 435 -150 54
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 -150 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 19 -19 64 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 46 86 70 119
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 46 86 70 119
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 10
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 10
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 56 96 80 129

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 398 398 371 390
Summa varulager 398 398 371 390
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 8 0 9 1
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 321 163 260 211
Övriga kortfristiga fordringar 92 77 60 96
Summa kortfristiga fordringar 421 240 329 308
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 100 100 0 0
Summa kassa och bank 197 522 309 342
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 1 116 1 260 1 010 1 041
Summa tillgångar 1 172 1 357 1 090 1 170

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 521 296 381 342
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -70 226 -86 39
Summa fritt eget kapital 451 522 295 381
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 501 572 345 431
Summa obeskattade reserver 0 19 0 64
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 14 14 14 14
Summa långfristiga skulder 14 14 14 14
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 421 411 431 292
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 235 341 299 368
Summa kortfristiga skulder 656 752 730 660
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 1 172 1 357 1 090 1 170

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 4 4 4 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 640 640 640 640
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 640 640 640 640
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 94,21 % 101,33 % 87,40 % 98,48 %
Soliditet (%) 42,75 % 43,18 % 31,65 % 40,87 %
Avkastning på eget kapital (%) -17,76 % 74,23 % -43,48 % 11,29 %
Riskbuffert (%) -7,79 % 31,89 % -13,93 % 4,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,97 % 4,26 % -1,63 % 0,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!