Nyckeltal för Nacka Strand Redovisningsbyrå AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 434 359 314 444
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 99 0
Total omsättning 434 359 413 444
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 -19 22 -23
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 73 59 60 66
Personalkostnader 23 160 30 33
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -96 -200 -112 -76
Rörelseresultat 339 121 344 321
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 329 87 256 261
Skatt 54 19 34 39
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 409 117 346 321
Årets resultat 275 68 222 132
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 70 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 5 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 409 117 346 321
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 -90
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -80 -30 -90 -60
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 70 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 1 000
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 1 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 38 56 34
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 38 56 34
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 134 19 10 19
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 123 25 0 18
Summa kortfristiga fordringar 257 44 10 37
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 92 111 205 172
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 349 193 272 244
Summa tillgångar 1 349 1 193 1 272 1 244

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 500 472 550 718
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 275 68 222 132
Summa fritt eget kapital 775 540 772 850
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 895 660 892 970
Summa obeskattade reserver 273 193 163 128
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 90 285 180 90
Övriga kortfristiga skulder 92 55 37 56
Summa kortfristiga skulder 182 340 217 146
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 1 349 1 193 1 272 1 244

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 150 40 300 300
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 191,76 % 45,59 % 99,08 % 143,15 %
Soliditet (%) 81,26 % 67,25 % 79,57 % 85,56 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,31 % 14,58 % 34,19 % 30,16 %
Riskbuffert (%) 30,32 % 8,95 % 27,20 % 25,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 94,24 % 31,20 % 110,19 % 72,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Koncernredovisning för Nacka Strand Redovisningsbyrå AB

Information 2006-04 2005-04 2004-04
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2006-04 2005-04 2004-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 083 1 923 1 658
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 102 2 1
Total omsättning 4 185 1 925 1 659
Rörelsens kostnader 2006-04 2005-04 2004-04
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm -15 18 6
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 589 476 444
Personalkostnader 979 1 009 1 103
Avskrivningar 38 50 34
Summa rörelsekostnader -1 591 -1 553 -1 587
Rörelseresultat 2 564 408 84
Resultat 2006-04 2005-04 2004-04
Resultat före skatt 2 595 406 77
Skatt 729 115 20
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 595 406 77
Årets resultat 1 866 291 57
Jämförelsestörande poster 2006-04 2005-04 2004-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2006-04 2005-04 2004-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 28 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 13 26 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2006-04 2005-04 2004-04
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 595 406 77
Bokslutsdispositioner 2006-04 2005-04 2004-04
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2006-04 2005-04 2004-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2006-04 2005-04 2004-04
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2006-04 2005-04 2004-04
Byggnader och mark 145 145 145
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 49 86 150
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 194 231 295
Finansiella anläggningstillgångar 2006-04 2005-04 2004-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 590 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 590 6
2006-04 2005-04 2004-04
Summa anläggningstillgångar 200 820 301

Omsättningstillgångar

Varulager 2006-04 2005-04 2004-04
Pågående arbeten för annans räkning 130 147 89
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 130 147 89
Kortfristiga fordringar 2006-04 2005-04 2004-04
Kundfordringar 349 254 205
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 820 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 101 88 79
Summa kortfristiga fordringar 1 270 342 284
Kassa och bank 2006-04 2005-04 2004-04
Summa kortfristiga placeringar 637 0 53
Summa kassa och bank 1 447 69 8
2006-04 2005-04 2004-04
Summa omsättningstillgångar 3 484 558 434
Summa tillgångar 3 684 1 378 735

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2006-04 2005-04 2004-04
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 129 123
Summa bundet eget kapital 120 229 223
Fritt eget kapital 2006-04 2005-04 2004-04
Balanserat resultat 507 107 55
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 1 866 291 57
Summa fritt eget kapital 2 373 398 112
2006-04 2005-04 2004-04
Summa eget kapital 2 493 627 335
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 208 69 40
Långfristiga skulder 2006-04 2005-04 2004-04
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 166 266 0
Summa långfristiga skulder 166 266 0
Kortfristiga skulder 2006-04 2005-04 2004-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 18 8 29
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 799 408 331
Summa kortfristiga skulder 817 416 360
2006-04 2005-04 2004-04
Summa eget kapital och skulder 3 684 1 378 735

Noter

2006-04 2005-04 2004-04
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 160 311 404
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 195 347 308
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 192 316 364
2006-04 2005-04 2004-04
Företagsinteckningar 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 300 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2006-04 2005-04 2004-04
Kassalikviditet (%) 332,56 % 98,80 % 81,11 %
Soliditet (%) 67,67 % 45,50 % 45,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 104,09 % 64,75 % 22,99 %
Riskbuffert (%) 69,47 % 27,54 % 9,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 123,96 % 19,76 % 4,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 178 329 356
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!