Nyckeltal för Påskallaviks Snickeri AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 22 971 20 300 17 474 18 171
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 48 120 300 292
Total omsättning 23 019 20 420 17 774 18 463
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 10 364 8 260 6 186 6 713
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 228 3 300 3 238 2 987
Personalkostnader 4 199 3 996 3 420 3 865
Avskrivningar 1 086 989 998 927
Summa rörelsekostnader -18 877 -16 545 -13 842 -14 492
Rörelseresultat 4 143 3 876 3 931 3 970
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 4 444 4 000 4 142 4 055
Skatt 550 404 577 338
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 139 3 862 3 912 3 959
Årets resultat 2 394 1 596 2 065 1 217
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 1 27
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 14 20 38
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 139 3 862 3 912 3 959
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -1 500 -2 000 -1 500 -2 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 305 138 230 96
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 1 362 2 146 3 000 3 688
Inventarier 1 557 1 440 105 217
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 919 3 586 3 105 3 905
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 919 3 586 3 105 3 905

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 8 609 8 103 6 978 4 075
Summa varulager 8 609 8 103 6 978 4 075
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 346 1 756 1 810 2 273
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 151 879 987 649
Summa kortfristiga fordringar 3 497 2 635 2 797 2 922
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 236 4 383 4 446 3 246
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 14 342 15 121 14 221 10 242
Summa tillgångar 17 261 18 707 17 325 14 147

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 10 060 8 464 6 399 5 182
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 394 1 596 2 065 1 217
Summa fritt eget kapital 12 454 10 060 8 464 6 399
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 12 574 10 180 8 584 6 519
Summa obeskattade reserver 1 294 1 599 1 737 1 967
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 300 600
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 300 600
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 300 300 300
Leverantörsskulder 844 1 435 711 786
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 895 4 035 4 478 2 518
Övriga kortfristiga skulder 653 1 157 1 215 1 458
Summa kortfristiga skulder 3 392 6 927 6 704 5 062
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 17 261 18 707 17 325 14 147

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 7 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 300 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 600 600 600 600
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 169,02 % 101,31 % 108,04 % 121,85 %
Soliditet (%) 78,37 % 60,72 % 56,94 % 56,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,60 % 34,00 % 39,66 % 49,68 %
Riskbuffert (%) 23,87 % 20,53 % 22,43 % 27,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,00 % 18,96 % 22,27 % 21,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!