Nyckeltal för Påskallaviks Snickeri AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 974 22 971 20 300 17 474
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 447 48 120 300
Total omsättning 20 421 23 019 20 420 17 774
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 7 335 10 364 8 260 6 186
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 752 3 228 3 300 3 238
Personalkostnader 4 873 4 199 3 996 3 420
Avskrivningar 891 1 086 989 998
Summa rörelsekostnader -16 851 -18 877 -16 545 -13 842
Rörelseresultat 3 568 4 143 3 876 3 931
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 3 573 4 444 4 000 4 142
Skatt 224 550 404 577
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 571 4 139 3 862 3 912
Årets resultat 849 2 394 1 596 2 065
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 1 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 5 14 20
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 571 4 139 3 862 3 912
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -2 500 -1 500 -2 000 -1 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 305 138 230
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 1 409 1 362 2 146 3 000
Inventarier 1 335 1 557 1 440 105
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 744 2 919 3 586 3 105
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 2 744 2 919 3 586 3 105

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 9 983 8 609 8 103 6 978
Summa varulager 9 983 8 609 8 103 6 978
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 946 2 346 1 756 1 810
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 435 1 151 879 987
Summa kortfristiga fordringar 3 381 3 497 2 635 2 797
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 400 2 236 4 383 4 446
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 16 764 14 342 15 121 14 221
Summa tillgångar 19 508 17 261 18 707 17 325

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 12 454 10 060 8 464 6 399
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 849 2 394 1 596 2 065
Summa fritt eget kapital 13 303 12 454 10 060 8 464
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 13 423 12 574 10 180 8 584
Summa obeskattade reserver 1 291 1 294 1 599 1 737
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 300
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 300 300
Leverantörsskulder 854 844 1 435 711
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 100 1 895 4 035 4 478
Övriga kortfristiga skulder 839 653 1 157 1 215
Summa kortfristiga skulder 4 793 3 392 6 927 6 704
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 19 508 17 261 18 707 17 325

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 8 7 7 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 2 950 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 250 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 600 600 600 600
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 141,48 % 169,02 % 101,31 % 108,04 %
Soliditet (%) 73,68 % 78,37 % 60,72 % 56,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,84 % 30,60 % 34,00 % 39,66 %
Riskbuffert (%) 18,28 % 23,87 % 20,53 % 22,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,87 % 18,00 % 18,96 % 22,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord