Nyckeltal för Per, Uno Karlsson rörservice AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 127 2 844 2 122 2 446
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 21 43 75 4
Total omsättning 3 148 2 887 2 197 2 450
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 396 1 274 948 1 006
Övriga externa kostnader 363 377 327 353
Personalkostnader 901 1 058 772 917
Avskrivningar 15 15 15 15
Summa rörelsekostnader -2 675 -2 724 -2 062 -2 291
Rörelseresultat 472 164 135 158
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 468 307 171 216
Skatt 106 77 46 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 468 160 129 155
Årets resultat 362 230 125 159
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 3 6 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 468 160 129 155
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 147 42 61
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 15 30 45 60
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 34 34 34 33
Summa materiella anläggningstillgångar 49 64 79 93
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 897 573 495 471
Summa finansiella anläggningstillgångar 897 573 495 471
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 946 637 574 564

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 119 20 40 78
Summa varulager 119 20 40 78
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 373 317 263 194
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 38 33 103 51
Summa kortfristiga fordringar 411 350 366 245
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 703 803 603 531
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 1 233 1 173 1 009 854
Summa tillgångar 2 179 1 809 1 583 1 418

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 593 563 438 280
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 362 230 125 159
Summa fritt eget kapital 955 793 563 439
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 1 075 913 683 559
Summa obeskattade reserver 0 0 147 189
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 545 521 495 471
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 285 209 193 172
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 274 166 65 28
Summa kortfristiga skulder 559 375 258 200
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 2 179 1 809 1 583 1 418

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 200 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 199,28 % 307,47 % 375,58 % 388,00 %
Soliditet (%) 49,33 % 50,47 % 49,99 % 49,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,53 % 17,52 % 16,30 % 22,20 %
Riskbuffert (%) 20,95 % 8,21 % 6,51 % 9,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,84 % 5,52 % 5,80 % 6,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!