Nyckeltal för Redovisningskonsulterna i Kalmar AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 709 3 134 2 899 2 905
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 9
Övriga rörelseintäkter 4 5 2 0
Total omsättning 3 713 3 139 2 901 2 914
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 -13 -14 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 970 592 632 632
Personalkostnader 1 641 1 416 1 274 1 648
Avskrivningar 0 0 2 2
Summa rörelsekostnader -2 611 -1 995 -1 894 -2 282
Rörelseresultat 1 103 1 118 979 631
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 104 1 115 732 632
Skatt 231 232 160 139
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 104 1 115 977 631
Årets resultat 874 883 572 493
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 3 3 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 104 1 115 977 631
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -245 1
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 2
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 2
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 2

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 564 315 334 336
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 219 155 148 201
Summa kortfristiga fordringar 783 470 482 537
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 969 2 646 2 296 1 502
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 752 3 116 2 778 2 039
Summa tillgångar 3 752 3 116 2 778 2 041

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 349 966 794 600
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 874 883 572 493
Summa fritt eget kapital 2 223 1 849 1 366 1 093
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 343 1 969 1 486 1 213
Summa obeskattade reserver 445 445 446 201
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 104 56 41 80
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 860 646 805 546
Summa kortfristiga skulder 964 702 846 626
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 752 3 116 2 778 2 041

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 200 200 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 200 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 500 500 400 300
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 389,21 % 443,87 % 328,37 % 325,72 %
Soliditet (%) 71,19 % 73,72 % 65,32 % 66,69 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,33 % 48,54 % 53,84 % 46,36 %
Riskbuffert (%) 29,23 % 35,51 % 34,97 % 30,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 29,68 % 35,48 % 33,60 % 21,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!