Nyckeltal för Restaurang Gabriel Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 228 153 2 721 9 856
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 108 871 97
Total omsättning 236 261 3 592 9 953
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 -25 0
Råvaror och förnödenheter 33 6 1 092 3 676
Handelsvaror 8 0 0 6
Övriga externa kostnader 238 255 1 183 1 423
Personalkostnader 54 65 2 353 4 546
Avskrivningar 0 14 6 14
Summa rörelsekostnader -333 -340 -4 609 -9 665
Rörelseresultat -96 -80 -1 067 288
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -96 -78 -602 259
Skatt 0 0 0 65
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -96 -78 -1 081 245
Årets resultat -96 -78 -602 193
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 14 46
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -96 -78 -1 081 245
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 479 14
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 14 20
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 55 55 55 55
Summa materiella anläggningstillgångar 55 55 69 75
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 630 630 630 630
Summa finansiella anläggningstillgångar 630 630 630 630
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 685 685 699 705

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 25
Summa varulager 0 0 0 25
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 97 37 237
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 32 72 381
Summa kortfristiga fordringar 1 129 109 618
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 10 10 10 10
Summa kassa och bank 80 71 131 915
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 91 210 250 1 567
Summa tillgångar 775 894 949 2 272

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 30 108 710 517
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -96 -78 -602 193
Summa fritt eget kapital -66 30 108 710
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 54 150 228 830
Summa obeskattade reserver 0 0 0 479
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 450 450 450 0
Summa långfristiga skulder 450 450 450 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 11 11 3 394
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 260 283 268 569
Summa kortfristiga skulder 271 294 271 963
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 775 894 949 2 272

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 29,89 % 68,03 % 88,56 % 159,19 %
Soliditet (%) 6,97 % 16,78 % 24,03 % 52,07 %
Avkastning på eget kapital (%) -177,78 % -52,00 % -474,12 % 20,71 %
Riskbuffert (%) -12,41 % -8,75 % -114,38 % 8,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -42,98 % -51,63 % -40,24 % 2,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Restaurang Gabriel Aktiebolag har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord