Nyckeltal för Roland Johanssons Rörservice Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 739 12 359 11 361 11 226
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 62 352 14 0
Total omsättning 12 801 12 711 11 375 11 226
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 6 606 5 921 6 390 5 916
Övriga externa kostnader 1 358 1 337 1 460 1 354
Personalkostnader 4 488 4 415 4 446 4 295
Avskrivningar 0 0 0 6
Summa rörelsekostnader -12 452 -11 673 -12 296 -11 571
Rörelseresultat 350 1 039 -921 -344
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 350 1 016 -921 -347
Skatt 35 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 350 1 016 -921 -347
Årets resultat 315 1 016 -921 -347
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 23 0 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 350 1 016 -921 -347
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 375 899 834 754
Summa varulager 1 375 899 834 754
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 2 070 1 923 1 577 2 046
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 294 409 315 315
Summa kortfristiga fordringar 2 364 2 332 1 892 2 361
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 61 4 4 4
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 3 799 3 235 2 730 3 118
Summa tillgångar 3 799 3 235 2 730 3 118

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 18 18 18 18
Summa bundet eget kapital 118 118 118 118
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 1 206 190 711 1 058
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 400 0
Årets resultat 315 1 016 -921 -347
Summa fritt eget kapital 1 521 1 206 190 711
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 1 639 1 324 308 829
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 39 694 30
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 39 694 30
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 20
Leverantörsskulder 992 832 898 787
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 169 1 040 830 1 452
Summa kortfristiga skulder 2 161 1 872 1 728 2 259
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 3 799 3 235 2 730 3 118

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 9 9 10 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 1 050 1 050 1 050 1 050
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 050 1 050 1 050 1 050
Villkorat aktieägartillskott 400 400 400 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 400 400 400 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 1 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 39 694 30
Utdelning 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 112,22 % 124,79 % 109,72 % 104,69 %
Soliditet (%) 43,14 % 40,93 % 11,28 % 26,59 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,35 % 76,74 % -299,03 % -41,86 %
Riskbuffert (%) 9,21 % 30,91 % -33,74 % -11,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,75 % 8,03 % -8,11 % -3,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!