Nyckeltal för Signature Vineyards AB

Information 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 2 0 614
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 0 0 50
Total omsättning 16 2 0 664
Rörelsens kostnader 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 12
Övriga externa kostnader 3 12 26 391
Personalkostnader 0 0 0 719
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 -12 -26 -1 122
Rörelseresultat 14 -10 -26 -457
Resultat 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Resultat före skatt 14 607 343 -43
Skatt 3 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 607 343 -43
Årets resultat 11 607 343 -43
Jämförelsestörande poster 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 617 369 423
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 607 343 -43
Bokslutsdispositioner 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 617 369 423
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Kundfordringar 0 0 0 104
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 616 369 297
Övriga kortfristiga fordringar 0 53 68 14
Summa kortfristiga fordringar 0 669 437 415
Kassa och bank 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 92 26 20 6
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Summa omsättningstillgångar 92 695 457 421
Summa tillgångar 92 695 457 421

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Balanserat resultat 24 37 64 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 403
Årets resultat 11 607 343 -43
Summa fritt eget kapital 35 644 407 361
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Summa eget kapital 85 694 457 411
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 1 0 10
Summa kortfristiga skulder 7 1 0 10
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Summa eget kapital och skulder 92 695 457 421

Noter

2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Antal anställda 0 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 1 413 1 413 1 413
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 1 413 1 413 1 413
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 620 370 0
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Kassalikviditet (%) 1 314,29 % 69 500,00 % 0,00 % 4 210,00 %
Soliditet (%) 92,39 % 99,86 % 100,00 % 97,62 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,47 % 87,46 % 75,05 % -10,46 %
Riskbuffert (%) 15,22 % 87,34 % 0,00 % -98,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 30 350,00 % 0,00 % -8,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord