Nyckeltal för Ställets Rörläggeri Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 848 15 807 14 524 10 339
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 99 73 73
Total omsättning 17 852 15 906 14 597 10 412
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 8 373 7 563 6 234 4 764
Övriga externa kostnader 1 975 2 088 2 141 1 474
Personalkostnader 6 788 6 606 4 910 3 939
Avskrivningar 74 68 52 32
Summa rörelsekostnader -17 210 -16 325 -13 337 -10 209
Rörelseresultat 643 -419 1 260 201
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 348 198 863 251
Skatt 87 57 205 66
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 529 -520 1 113 89
Årets resultat 260 140 659 184
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 115 102 147 112
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 529 -520 1 113 89
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -181 718 -250 162
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 172 211 198 197
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 172 211 198 197
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 90 75 61 46
Summa finansiella anläggningstillgångar 90 75 61 46
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 262 286 259 243

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 897 791 769 675
Summa varulager 897 791 769 675
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 3 456 2 926 2 127 1 322
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 582 3 037 3 760 3 126
Summa kortfristiga fordringar 6 038 5 963 5 887 4 448
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 6 935 6 754 6 656 5 123
Summa tillgångar 7 197 7 041 6 915 5 366

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 4 4 4
Summa bundet eget kapital 104 104 104 104
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 931 1 791 1 132 948
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 260 140 659 184
Summa fritt eget kapital 2 191 1 931 1 791 1 132
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 295 2 035 1 895 1 236
Summa obeskattade reserver 181 0 718 469
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 870 762 881 533
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 931 860 874 879
Summa långfristiga skulder 1 801 1 622 1 755 1 412
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 392 1 611 929 1 231
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 527 1 773 1 618 1 019
Summa kortfristiga skulder 2 919 3 384 2 547 2 250
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 7 197 7 041 6 915 5 366

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 10 10 8 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 950 950 950 950
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 950 950 950 950
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 950 950 950 950
Utnyttjad checkräkningskredit 870 762 881 533
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 206,85 % 176,21 % 231,13 % 197,69 %
Soliditet (%) 33,74 % 28,90 % 35,06 % 29,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,78 % -25,55 % 45,91 % 5,63 %
Riskbuffert (%) 6,54 % -7,97 % 14,95 % 0,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,32 % -3,93 % 6,65 % -0,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!