Koncernredovisning för Surte Lagerservice Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 133 074 127 611 107 558 106 726
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 658 530 698 421
Total omsättning 133 732 128 141 108 256 107 147
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 24 111 23 921 20 351 19 496
Övriga externa kostnader 49 939 46 711 35 689 36 478
Personalkostnader 32 143 31 218 28 416 27 710
Avskrivningar 11 842 12 258 11 965 11 979
Summa rörelsekostnader -118 035 -114 108 -96 421 -95 663
Rörelseresultat 15 697 14 032 11 172 11 483
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 15 022 13 503 10 462 10 543
Skatt 3 008 2 835 2 262 2 176
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 022 13 503 10 462 10 543
Årets resultat 12 013 10 668 8 200 8 366
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 38 11 9 9
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 714 541 720 949
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 022 13 503 10 462 10 543
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 109 293
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 109 293
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 30 676 30 215 30 421 28 154
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 36 794 34 536 36 192 36 821
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 301 106 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 67 470 65 052 66 719 64 975
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 159 159 150 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 159 159 150 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 67 629 65 211 66 978 65 268

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 295 298 183 140
Summa varulager 295 298 183 140
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 22 079 26 259 18 572 19 298
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 561 2 840 1 724 1 318
Summa kortfristiga fordringar 24 640 29 099 20 296 20 616
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 3 253 253
Summa kassa och bank 23 727 13 953 11 137 10 706
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 48 663 43 353 31 868 31 715
Summa tillgångar 116 292 108 564 98 846 96 983

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 502 502 502 502
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 502 502 502 502
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 54 571 48 903 42 203 34 837
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 12 013 10 668 8 200 8 366
Summa fritt eget kapital 66 584 59 571 50 403 43 203
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 67 086 60 073 50 905 43 705
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 7 126 6 861 6 361 5 953
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 12 797 16 107 19 636 23 531
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 3 400
Summa långfristiga skulder 12 797 16 107 19 636 26 931
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 3 310 3 751 3 900 3 026
Leverantörsskulder 12 417 8 430 5 273 5 147
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 13 557 13 342 12 771 12 221
Summa kortfristiga skulder 29 284 25 523 21 944 20 394
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 116 292 108 564 98 846 96 983

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 53 49 42 45
Löner till styrelse & VD 1 258 1 182 1 147 1 129
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 21 138 20 606 18 115 18 024
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 8 366 8 080 7 456 6 720
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 5 100 5 100 5 100 5 100
Fastighetsinteckningar 28 104 28 104 28 104 28 104
Övriga säkerheter 1 772 4 669 6 770 8 469
Summa säkerheter 34 976 37 873 39 974 41 673
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 800 3 800 3 800 3 800
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 165,17 % 168,68 % 143,24 % 153,58 %
Soliditet (%) 57,69 % 55,33 % 51,50 % 45,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,39 % 22,48 % 20,55 % 24,12 %
Riskbuffert (%) 11,83 % 11,64 % 9,58 % 9,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,75 % 10,16 % 9,06 % 8,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 423 445 459 426
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Surte Lagerservice Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 443 12 263 14 528 14 352
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 176 10 6 0
Total omsättning 13 619 12 273 14 534 14 352
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 010 7 303 5 722 5 794
Personalkostnader 1 849 1 757 1 702 1 626
Avskrivningar 901 822 1 206 1 259
Summa rörelsekostnader -7 760 -9 882 -8 630 -8 679
Rörelseresultat 5 858 2 391 3 740 5 673
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 4 313 5 458 5 888 7 738
Skatt 920 307 429 811
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 263 5 958 7 188 8 928
Årets resultat 3 392 5 148 5 457 6 926
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 4 000 4 000 4 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 16 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 611 433 554 745
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 263 5 958 7 188 8 928
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag -2 -2 -2 -1
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -950 -500 -1 300 -1 190
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 18 098 17 052 16 673 27 511
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 9 12 19
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 180 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 1 0
Summa materiella anläggningstillgångar 18 104 17 241 16 686 27 530
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 4 000 4 000 4 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 725 7 225 7 438 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 150 227 150 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 521 16 021 16 234 5 786
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 31 625 33 262 32 920 33 316

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 2 163 2 109 2 518 1 933
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 17 557 19 708 18 001 18 027
Övriga kortfristiga fordringar 678 447 135 125
Summa kortfristiga fordringar 20 398 22 264 20 654 20 085
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 043 3 721 3 772 3 204
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 25 441 25 985 24 425 23 288
Summa tillgångar 57 066 59 248 57 345 56 604

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 502 502 502 502
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 602 602 602 602
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 28 074 27 926 23 968 18 043
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 392 5 148 5 457 6 926
Summa fritt eget kapital 31 466 33 074 29 425 24 969
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 32 068 33 676 30 027 25 571
Summa obeskattade reserver 6 130 5 180 4 680 3 380
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 699 739 779 1 201
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 12 543 14 335 15 823 17 023
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 3 400
Summa långfristiga skulder 12 543 14 335 15 823 20 423
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 1 792 1 792 1 200 0
Leverantörsskulder 163 206 404 689
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 322 322 322 82
Övriga kortfristiga skulder 3 348 2 998 4 110 5 259
Summa kortfristiga skulder 5 625 5 318 6 036 6 030
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 57 066 59 248 57 345 56 604

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 544 500 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 658 644 644 637
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 593 580 563 502
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 900 900 900 900
Fastighetsinteckningar 28 104 28 104 28 104 28 104
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 29 004 29 004 29 004 29 004
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 800 1 800 1 800 1 800
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 452,28 % 488,62 % 404,67 % 386,22 %
Soliditet (%) 64,11 % 63,28 % 58,38 % 49,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,39 % 15,89 % 21,47 % 31,82 %
Riskbuffert (%) 7,20 % 8,73 % 11,10 % 14,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 34,61 % 45,05 % 45,66 % 57,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 401 381 375 372
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord