Nyckeltal för Tärnevalds Förvaltnings AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 530 1 240 1 951
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 0 0 13
Total omsättning 24 530 1 240 1 964
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 61 45 118 30
Personalkostnader 95 462 741 793
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -156 -507 -859 -823
Rörelseresultat -131 23 381 1 141
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -94 180 82 963 51 220 7 274
Skatt 74 144 228 894
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -94 180 82 963 51 220 7 274
Årets resultat -94 254 82 819 50 992 6 380
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 3 111 56
Övriga finansiella kostnader 94 548 0 8 297 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -94 180 82 963 51 220 7 274
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 41 495 111 821 65 582 58 827
Summa finansiella anläggningstillgångar 41 520 111 846 65 607 58 852
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 41 520 111 846 65 607 58 852

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 131 164
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 52 0 0 115
Summa kortfristiga fordringar 52 0 131 279
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 10 020 33 356 962 1 185
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 10 072 33 356 1 093 1 463
Summa tillgångar 51 593 145 202 66 700 60 316

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 144 000 61 531 10 539 4 589
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -94 254 82 819 50 992 6 380
Summa fritt eget kapital 49 746 144 350 61 531 10 969
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 49 866 144 470 61 651 11 089
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 811 0 25 0
Övriga kortfristiga skulder 916 733 5 024 49 226
Summa kortfristiga skulder 1 727 733 5 049 49 226
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 51 593 145 202 66 700 60 316

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 72 373 560 481
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 227 123 206 292
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 583,21 % 4 550,61 % 21,65 % 2,97 %
Soliditet (%) 96,65 % 99,50 % 92,43 % 18,38 %
Avkastning på eget kapital (%) -188,87 % 57,43 % 83,08 % 65,60 %
Riskbuffert (%) -5 474,65 % 56,73 % -77,13 % 12,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -943 700,00 % 15 652,83 % 3 452,58 % 369,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 72 373 560 481
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Koncernredovisning för Tärnevalds Förvaltnings AB

Information 2001-08
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2001-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 148 361
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 148 361
Rörelsens kostnader 2001-08
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 393
Avskrivningar 9
Summa rörelsekostnader -402
Rörelseresultat -3 234
Resultat 2001-08
Resultat före skatt -3 320
Skatt -257
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -3 320
Årets resultat -3 063
Jämförelsestörande poster 2001-08
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2001-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 3
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 88
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2001-08
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 320
Bokslutsdispositioner 2001-08
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2001-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2001-08
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2001-08
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 16
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16
Finansiella anläggningstillgångar 2001-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2001-08
Summa anläggningstillgångar 16

Omsättningstillgångar

Varulager 2001-08
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 1 303
Summa varulager 1 303
Kortfristiga fordringar 2001-08
Kundfordringar 401
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 169
Summa kortfristiga fordringar 570
Kassa och bank 2001-08
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 30
2001-08
Summa omsättningstillgångar 1 903
Summa tillgångar 1 919

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2001-08
Aktiekapital 100
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 20
Summa bundet eget kapital 120
Fritt eget kapital 2001-08
Balanserat resultat 3 953
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -3 063
Summa fritt eget kapital 890
2001-08
Summa eget kapital 1 010
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2001-08
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2001-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 910
Summa kortfristiga skulder 910
2001-08
Summa eget kapital och skulder 1 919

Noter

2001-08
Antal anställda 3
Löner till styrelse & VD 35
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 224
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2001-08
Företagsinteckningar 110
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 110
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2001-08
Kassalikviditet (%) 65,93 %
Soliditet (%) 52,63 %
Avkastning på eget kapital (%) -328,71 %
Riskbuffert (%) -178,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 86
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!