Nyckeltal för Tankvagnen Fastigheter i Enköping AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 448 7 311 11 139 9 282
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 6 82 58
Total omsättning 6 448 7 317 11 221 9 340
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 3 100 3 967 7 923 0
Handelsvaror 0 0 0 6 755
Övriga externa kostnader 1 718 1 804 1 575 1 522
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 781 774 788 729
Summa rörelsekostnader -5 599 -6 545 -10 286 -9 006
Rörelseresultat 849 772 936 334
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 288 630 599 858
Skatt 62 138 135 169
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 408 446 609 56
Årets resultat 225 493 465 609
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 86 88 73 11
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 527 413 400 289
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 408 446 609 56
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 -80
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -120 184 -10 802
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 26 110 26 794 27 479 28 163
Maskiner 487 529 598 668
Inventarier 31 52 57 76
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 26 628 27 375 28 134 28 907
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 6 674 3 522 4 251 2 961
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 20
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 748 6 596 7 325 6 035
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 36 376 33 971 35 459 34 943

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 098 1 084 1 107 1 320
Summa varulager 1 098 1 084 1 107 1 320
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 87 153 49 291
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 402 166 78 105
Summa kortfristiga fordringar 489 319 127 396
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 206 1 965 2 400 4 462
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 794 3 368 3 633 6 178
Summa tillgångar 38 170 37 338 39 092 41 121

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 750 750 750 750
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 185 185 185 185
Summa bundet eget kapital 935 935 935 935
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 14 708 15 715 16 251 16 242
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 225 493 465 609
Summa fritt eget kapital 14 933 16 208 16 716 16 851
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 15 868 17 143 17 651 17 786
Summa obeskattade reserver 0 268 682 1 082
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 20 365 18 225 19 135 19 615
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 20 365 18 225 19 135 19 615
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 660 660 330 330
Leverantörsskulder 124 58 34 492
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 152 985 1 261 1 816
Summa kortfristiga skulder 1 936 1 703 1 625 2 638
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 38 170 37 338 39 092 41 121

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 1 200 12 000 12 000 12 000
Fastighetsinteckningar 21 525 21 045 21 045 21 045
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 22 725 33 045 33 045 33 045
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 50 50
Summa ansvarsförbindelser 0 0 50 50
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 600
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 35,90 % 134,12 % 155,51 % 184,15 %
Soliditet (%) 41,57 % 46,44 % 46,44 % 45,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,57 % 2,57 % 3,35 % 0,30 %
Riskbuffert (%) 0,09 % 0,24 % 0,67 % -0,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,85 % 0,45 % 1,88 % -2,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!