Koncernredovisning för Tapflo Group AB

Information 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 464 664 428 240
Aktiverat arbete för egen räkning 5 543 0
Övriga rörelseintäkter 7 729 11 185
Total omsättning 477 936 439 425
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm -2 015 4 077
Råvaror och förnödenheter 189 594 174 933
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 55 434 47 194
Personalkostnader 137 457 122 559
Avskrivningar 9 245 7 351
Summa rörelsekostnader -389 715 -356 114
Rörelseresultat 73 088 60 259
Resultat 2022-12 2021-12
Resultat före skatt 70 997 0
Skatt 5 071 5 973
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 70 997 0
Årets resultat 65 926 0
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 740 668
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 253 2 005
Övriga finansiella kostnader 5 051 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 70 997 0
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 1 471 1 607
Patent, licenser mm 984 982
Goodwill 0 20
Övriga immateriella anläggningstillgångar 20 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 475 2 609
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 39 966 34 199
Maskiner 0 21 608
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 22 438 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 32 514 10 099
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 94 918 65 906
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 223 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 9 257 8 909
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 876 9 305
2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 107 269 77 820

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 139 700 98 690
Summa varulager 139 700 98 690
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12
Kundfordringar 73 057 53 398
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 906 3 846
Övriga kortfristiga fordringar 18 348 9 073
Summa kortfristiga fordringar 95 311 66 317
Kassa och bank 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 132 407 125 499
2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 367 418 290 506
Summa tillgångar 474 687 368 326

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12
Aktiekapital 51 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 51 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 282 986 231 203
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 7 500
Årets resultat 65 926 53 030
Summa fritt eget kapital 348 912 291 733
2022-12 2021-12
Summa eget kapital 348 963 291 783
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 861 4 126
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 23 900 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 397 0
Summa långfristiga skulder 28 297 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 546 9
Leverantörsskulder 41 519 47 464
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 9
Övriga kortfristiga skulder 51 501 24 935
Summa kortfristiga skulder 96 566 72 417
2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 474 687 368 326

Noter

2022-12 2021-12
Antal anställda 370 356
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 108 472 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 29 214 0
2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 59 627 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 59 627 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 211 1 684
Summa ansvarsförbindelser 211 1 684
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 235,82 % 264,88 %
Soliditet (%) 73,51 % 79,22 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,35 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 11,83 % -2,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,14 % -0,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 293 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Tapflo Group AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 258 1 597 3 536
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 46 0 0
Total omsättning 6 304 1 597 3 536
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 842 662 203
Personalkostnader 5 956 4 794 3 087
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -8 798 -5 456 -3 290
Rörelseresultat -2 493 -3 859 247
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 37 724 49 145 33 506
Skatt 0 0 105
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 37 724 49 145 33 506
Årets resultat 38 972 53 559 33 402
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 39 111 53 577 34 017
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 95 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 4 573 758
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 37 724 49 145 33 506
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 1 248 4 414 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 39 111 53 577 34 017
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 31 493 31 493 31 493
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 31 493 31 493 31 493

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 22 908 25 900 12 947
Övriga kortfristiga fordringar 936 7 501 952
Summa kortfristiga fordringar 23 844 33 401 13 899
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 50 470 32 034 5 203
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 74 314 65 435 19 102
Summa tillgångar 105 807 96 928 50 595

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 51 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 51 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 64 396 33 402 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 7 500 0
Årets resultat 38 972 53 559 33 402
Summa fritt eget kapital 103 368 94 461 33 402
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 103 419 94 511 33 452
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 173 76 41
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 500 0
Övriga kortfristiga skulder 2 215 1 841 17 102
Summa kortfristiga skulder 2 388 2 417 17 143
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 105 807 96 928 50 595

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 678 0 1 782
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 2 278 0 1 107
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 59 627 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 59 627 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 211 1 684 0
Summa ansvarsförbindelser 211 1 684 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 3 111,98 % 2 707,28 % 111,43 %
Soliditet (%) 97,74 % 97,51 % 66,12 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,48 % 52,00 % 100,16 %
Riskbuffert (%) 35,49 % 27,59 % 63,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 602,75 % 3 041,45 % 926,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 839 0 1 782
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord