Nyckeltal för VEHTEC AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 130 16 088 13 677 16 845
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 569 350 567 144
Total omsättning 19 699 16 438 14 244 16 989
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 8 813 6 822 5 389 6 274
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 123 3 050 2 389 3 169
Personalkostnader 4 858 4 636 4 477 4 559
Avskrivningar 24 52 125 125
Summa rörelsekostnader -17 818 -14 560 -12 380 -14 127
Rörelseresultat 1 691 1 685 1 833 2 716
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 1 659 1 540 1 837 2 134
Skatt 371 336 399 476
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 764 1 683 1 817 2 699
Årets resultat 1 287 1 204 1 438 1 657
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 88 13 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 16 15 16 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 764 1 683 1 817 2 699
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -105 -143 20 -565
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 64 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 64 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 32 0 52 177
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 32 0 52 177
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 96 0 52 177

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 592 3 987 2 799 3 102
Summa varulager 4 592 3 987 2 799 3 102
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 806 1 997 3 070 1 272
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 362 1 239 1 201 1 068
Summa kortfristiga fordringar 3 168 3 236 4 271 2 340
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 065 4 647 5 433 5 054
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 11 825 11 871 12 502 10 497
Summa tillgångar 11 921 11 871 12 554 10 674

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 420 420 420 420
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 4 409 5 204 5 766 4 109
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 287 1 204 1 438 1 657
Summa fritt eget kapital 5 696 6 408 7 204 5 766
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 6 116 6 828 7 624 6 186
Summa obeskattade reserver 2 960 2 855 2 712 2 732
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 937 1 277 1 136 1 024
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 908 910 1 082 731
Summa kortfristiga skulder 2 845 2 187 2 218 1 755
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 11 921 11 871 12 554 10 674

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 9 9 10 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 1 850 1 850 1 850 1 850
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 850 1 850 1 850 1 850
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 254,24 % 360,45 % 437,51 % 421,31 %
Soliditet (%) 69,60 % 75,24 % 76,65 % 76,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,26 % 18,84 % 18,88 % 32,92 %
Riskbuffert (%) 14,49 % 13,79 % 14,06 % 24,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,14 % 10,37 % 13,17 % 15,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

VEHTEC AB har 5 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord