Nyckeltal för Adherens Group AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 34 5 346 197
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 20 0
Total omsättning 34 5 366 197
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 14 11 21
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -13 -14 -11 -21
Rörelseresultat 21 -9 355 176
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 171 230 659 175
Skatt 2 0 9 59
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 171 230 659 175
Årets resultat 169 230 338 216
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 151 240 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 171 230 659 175
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -311 100
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 151 240 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 1 0 1
Summa finansiella anläggningstillgångar 398 306 306 306
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 398 306 306 306

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 383 433 193 193
Övriga kortfristiga fordringar 6 2 0 0
Summa kortfristiga fordringar 389 435 193 193
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 33 58 300 25
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 423 493 492 218
Summa tillgångar 820 799 799 524

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 230 339 217 197
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -339 -216 -196
Årets resultat 169 230 338 216
Summa fritt eget kapital 399 230 339 217
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 519 350 459 337
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 1 2 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 299 448 337 186
Summa kortfristiga skulder 301 449 339 187
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 820 799 799 524

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 2 639 2 639 2 978 3 194
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 639 2 639 2 978 3 194
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 140,20 % 109,80 % 145,43 % 116,58 %
Soliditet (%) 63,29 % 43,80 % 57,45 % 64,31 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,95 % 65,71 % 143,57 % 51,93 %
Riskbuffert (%) 20,85 % 28,69 % 82,48 % 33,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 502,94 % 4 580,00 % 190,46 % 88,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för Adherens Group AB

Information 2007-08 2006-08
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2007-08 2006-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 005 7 235
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 91
Total omsättning 11 012 7 326
Rörelsens kostnader 2007-08 2006-08
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 614 20
Övriga externa kostnader 5 154 2 841
Personalkostnader 6 659 3 163
Avskrivningar 623 154
Summa rörelsekostnader -13 050 -6 178
Rörelseresultat -2 044 1 148
Resultat 2007-08 2006-08
Resultat före skatt -2 477 774
Skatt -139 28
Minoritetsintressen 56 61
Resultat efter finansnetto -2 477 1 040
Årets resultat -2 338 746
Jämförelsestörande poster 2007-08 2006-08
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2007-08 2006-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 55 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 488 120
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2007-08 2006-08
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 477 1 040
Bokslutsdispositioner 2007-08 2006-08
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -266
Balansräkning 2007-08 2006-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2007-08 2006-08
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2007-08 2006-08
Byggnader och mark 9 660 9 603
Maskiner 0 0
Inventarier 2 147 1 971
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 388 90
Summa materiella anläggningstillgångar 12 195 11 664
Finansiella anläggningstillgångar 2007-08 2006-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 63
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 63
2007-08 2006-08
Summa anläggningstillgångar 12 200 11 727

Omsättningstillgångar

Varulager 2007-08 2006-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2007-08 2006-08
Kundfordringar 1 363 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 1 046
Övriga kortfristiga fordringar 829 448
Summa kortfristiga fordringar 2 192 1 494
Kassa och bank 2007-08 2006-08
Summa kortfristiga placeringar 0 342
Summa kassa och bank 1 322 1 506
2007-08 2006-08
Summa omsättningstillgångar 3 514 3 343
Summa tillgångar 15 715 15 070

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2007-08 2006-08
Aktiekapital 100 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 253
Summa bundet eget kapital 120 353
Fritt eget kapital 2007-08 2006-08
Balanserat resultat 2 464 -7
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -2 338 746
Summa fritt eget kapital 126 739
2007-08 2006-08
Summa eget kapital 246 1 092
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 56 61
Summa avsättningar 458 669
Långfristiga skulder 2007-08 2006-08
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 11 373 9 655
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 11 373 9 655
Kortfristiga skulder 2007-08 2006-08
Skulder till kreditinstitut, korta 934 704
Leverantörsskulder 307 302
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 339 2 586
Summa kortfristiga skulder 3 580 3 592
2007-08 2006-08
Summa eget kapital och skulder 15 715 15 070

Noter

2007-08 2006-08
Antal anställda 18 10
Löner till styrelse & VD 575 505
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 4 137 1 791
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 1 931 900
2007-08 2006-08
Företagsinteckningar 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 8 500 8 500
Övriga säkerheter 2 602 278
Summa säkerheter 12 602 10 278
Villkorat aktieägartillskott 1 870 370
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 870 370
Beviljad checkräkningskredit 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2007-08 2006-08
Kassalikviditet (%) 98,16 % 83,52 %
Soliditet (%) 1,57 % 7,25 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 006,91 % 95,24 %
Riskbuffert (%) -15,92 % 6,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -26,94 % 12,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 262 230
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!