Nyckeltal för Aktiebolaget Ernströms Revisionsbyrå

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 120 120 120 120
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 55 0
Total omsättning 120 120 175 120
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 26 18 12 15
Personalkostnader 1 23 21 28
Avskrivningar 8 8 18 33
Summa rörelsekostnader -35 -49 -51 -76
Rörelseresultat 86 72 124 44
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 3 118 1 982 1 841 1 348
Skatt 666 428 398 299
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 110 1 729 1 655 1 573
Årets resultat 2 452 1 555 1 443 1 048
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 980 1 653 1 532 1 529
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 45 4 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 110 1 729 1 655 1 573
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 8 253 186 -225
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 13 21 39
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 13 21 39
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 980 1 653 1 532 1 529
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 7 8 8
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 111 5 311 4 190 4 062
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 5 116 5 325 4 211 4 101

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 196 0 361 0
Övriga kortfristiga fordringar 544 0 145 87
Summa kortfristiga fordringar 740 0 506 87
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 1 092 1 002 912 822
Summa kassa och bank 1 363 968 825 580
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 3 195 1 970 2 243 1 488
Summa tillgångar 8 311 7 295 6 454 5 590

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 4 933 3 879 2 936 2 388
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 452 1 555 1 443 1 048
Summa fritt eget kapital 7 385 5 434 4 379 3 436
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 7 505 5 554 4 499 3 556
Summa obeskattade reserver 255 263 516 702
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 5 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 550 1 478 1 434 1 331
Summa kortfristiga skulder 550 1 478 1 439 1 332
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 8 311 7 295 6 454 5 590

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 500 500 500
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 382,36 % 65,49 % 92,49 % 50,08 %
Soliditet (%) 92,56 % 78,79 % 75,60 % 72,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,43 % 30,08 % 33,92 % 38,62 %
Riskbuffert (%) 37,42 % 23,70 % 25,60 % 28,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2 591,67 % 1 440,83 % 1 378,33 % 1 310,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!