Nyckeltal för Bäckströms Hattar Aktiebolag

Information 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 066 4 008 2 629 996
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 39 31 212 16
Total omsättning 4 105 4 039 2 841 1 012
Rörelsens kostnader 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 847 1 657 1 612 472
Övriga externa kostnader 304 282 274 187
Personalkostnader 1 123 1 461 883 441
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 274 -3 400 -2 769 -1 100
Rörelseresultat 828 632 72 -88
Resultat 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat före skatt 631 532 72 -3
Skatt 131 109 16 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 832 632 72 -88
Årets resultat 500 423 56 -4
Jämförelsestörande poster 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 832 632 72 -88
Bokslutsdispositioner 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -201 -100 0 85
Balansräkning 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 005 1 308 1 297 1 792
Summa varulager 2 005 1 308 1 297 1 792
Kortfristiga fordringar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Kundfordringar 0 0 0 3
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 146 28 51 87
Summa kortfristiga fordringar 146 28 51 90
Kassa och bank 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 233 1 640 636 47
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa omsättningstillgångar 3 385 2 975 1 983 1 929
Summa tillgångar 3 385 2 975 1 983 1 929

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Balanserat resultat 1 906 1 483 1 427 1 430
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 500 423 56 -4
Summa fritt eget kapital 2 406 1 906 1 483 1 426
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa eget kapital 2 526 2 026 1 603 1 546
Summa obeskattade reserver 421 221 121 121
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 19 129 51 70
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 418 600 209 191
Summa kortfristiga skulder 437 729 260 261
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa eget kapital och skulder 3 385 2 975 1 983 1 929

Noter

2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Kassalikviditet (%) 315,56 % 228,81 % 264,23 % 52,49 %
Soliditet (%) 83,79 % 73,58 % 85,33 % 84,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,33 % 28,87 % 4,25 % -5,38 %
Riskbuffert (%) 24,58 % 21,24 % 3,63 % -4,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,46 % 15,77 % 2,74 % -8,84 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!